ورود به كارپوشه
آزمون هماهنگ
از طراحی تا ارزشیابی واحدهای یادگیری با پرسش‌های چهارگزینه‌ا‌ی
از طراحی تا ارزشیابی با استفاده از آزمون‌های هماهنگ و اپلیكیشن، یك خدمت مورد نیاز برای همه دست‌اندركاران مدرسه به منظور اطمینان از تحقق اهداف آموزشی كتاب درسی می‌باشد. این خدمت در چهار گام ارائه می‌گردد؛ در گام اول، با جایگاه كتاب‌های درسی در اسناد بالادستی آشنا می‌شویم. در گام دوم، می‌توانیم كتاب‌های درسی را به واحدهای یادگیری تبدیل كنیم، در گام سوم، می‌توانیم بر اساس واحدها و موضوعات یادگیری برای مدرسه طراحی آموزشی كنیم و در گام پایانی می‌توانیم با اپلیكیشن، محیط خودارزیابی شخصی برای دانش‌آموزان فراهم كنیم و با آزمون هماهنگ از میزان اثربخشی طراحی آموزشی مدرسه اطمینان حاصل كنیم، ضمن اینكه با ایجاد یك كارپوشه الكترونیكی جامع از میزان تحقق اهداف آموزشی در هر واحد یادگیری به جهت بازخورد مؤثر مطمئن ‌شویم.
گزارش‌هاي آزمون
گزارش‌هاي آزمون
آموزش‌هاي مرتبط
تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، شماره 80
02185670
دفتر مرکزی
تلفن/پیامک
تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، شماره 80
02185670
دفتر مرکزی
تلفن/پیامک