کتاب معلم

عنصر پیونددهنده‌ی اجزای مختلف «بسته مدیریت كلاسی»

  • كتاب معلم به معلمان كمك می‌كند تا از ارتباط میان رسانه‌ها و ابزارهای آموزشی «بسته مدیریت کلاسی» (طرح درس، کاربرگ، کتاب کار و تمرین و محتوای دیجیتال) با استفاده از جدول اهداف، آشنایی بیشتری به ‌دست بیاورند. کتاب معلم، نقشه راه «بسته مدیریت کلاسی» در دستان معلم است. کتاب معلم، به معلمان کمک می‌کند تا:
  • با اهداف کتاب درسی آشنا شوند.
  • ارتباط میان رســانه‌ها و ابزارهای آموزشی «بســته مدیریت کلاسـی» (طــرح درس، کاربرگ، کتاب کار و تـمرین و محتوای دیجیتال)را با نگاه به جدول اهداف بهتر درک کنند.
  • پاسخ سؤالات و راه‌حل‌های پیشنهادی بــرای مســائل کاربرگ و کتاب کار و تــمرین «بسته مدیریت کلاسی» را مشاهده کنند.
  • از تجربیات سایر معلمان و منابع پیشنهادی در زمینه موضوعات تدریس خود استفاده کنند.