مدارس خدمات گیرنده

فهرست دبستانهای آذربایجان شرقی
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اسكوفراز دانشدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
اسكونور سهنددبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
اهرابن سینادبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
آذرشهرشكوهدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
تبریزاطهراندبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزاعتلاءدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
تبریزامیندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
تبریزآراز آینازدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
تبریزآیتك نو 1دبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
تبریزآیتك نو 2دبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
تبریزبربلا اندیشه هادبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
تبریزپیونددبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزدانش مادردبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزراستادبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزروزبهدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
تبریزروزبه ( شهریور) 171دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
تبریزستارگان بهنامدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزسراجدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزسرزمین داناییدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
تبریزصبح دانشدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزطلعتدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزقدسیاندبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزقدسیان نودبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزمبین نودبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
تبریزمیثاقدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزمیثاقدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزمیثاق یاغچیاندبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزنجومدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزنسل قلمدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزنور ارمدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
تبریزیاس نبیدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
جلفاجاویداندبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
جلفاجاویدان ارسدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
سهندمعراج مهردبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
سهندمكتب نودبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
شبسترراستان نویندبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
شبسترراستان نویندبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
مراغهتربیتدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
ملكانحضرت رقیه (س) دبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
هشترودمشكات تاباندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
فهرست دبیرستانهای آذربایجان شرقی
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اسكونور سهندمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
آذرشهرشكوهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
تبریزابوذرمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تا
تبریزاحسانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تا
تبریزاطهرانمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزاطهرانمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
تبریزامینمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تا
تبریزامینمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
تبریزبهارستانمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزتدبیرمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزدكتر آشتیانیمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزدكتر آشتیانیمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تا
تبریزرشدیه نومتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
تبریزرهنمونمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزرهنمونمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تا
تبریزسمامتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزسما 2متوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزسنجشمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
تبریزشاهد آیت ا... خامنه ایمتوسطه 1پسرانهشاهدكتاب
تبریزشهید فهمیدهمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیكتاب
تبریزفرهیختگان سلاممتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزفرهیختگان سلاممتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزقدسیانمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزقدسیانمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزمائدهمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تا
تبریزمبینمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
تبریزمجدمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
تبریزمجدمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
تبریزمكتب الحسین (میثاق) 1متوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزمهر البرزمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
تبریزمهر پویامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزمیثاقمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزمیثاقمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزمیثاقمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزمیثاق 2متوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزنوبلمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تا
تبریزنورالائمهمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
تبریزنیك اندیشانمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزنیك اندیشانمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزهاشمیهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
تبریزهاشمیهمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
مراغهنور دانشمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
فهرست دبستانهای آذربایجان غربی
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
ارومیه بهاردانش دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
ارومیه سبز دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
ارومیه سنا دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
ارومیه سینا نوآور دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
ارومیه صبا دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
ارومیه علم آفرین دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
ارومیه فردوسی دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
ارومیه نسل گلها دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
ارومیه هوشمند دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
خوی طهورا دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
میاندوآب اندیشه دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
میاندوآب سادات دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
فهرست دبیرستانهای آذربایجان غربی
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
ارومیه استعدادهای درخشان متوسطه 1 دخترانه تیزهوشان كتاب
ارومیه آوای گلچین متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
ارومیه آ وای گلچین 1 متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
ارومیه پردیس متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
ارومیه پیام رستگاران متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
ارومیه تسنیم متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
ارومیه خرد متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
ارومیه خرد 2 متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
خوی عصر ارتباط متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
سلماس دانش متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
فهرست دبستانهای اردبیل
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اردبیلارمغان دانشدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
اردبیلبرجستگاندبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
اردبیلبشارتدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
اردبیلپیام دانشدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
اردبیلتربیتدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
اردبیلرودكیدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
اردبیلستایش حقدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
اردبیلستایش حقدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
اردبیلشفقدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
اردبیلشمیمدبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
اردبیلگلهای بهشتدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
مشگین شهرگلهادبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
نمیناندیشهدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
نمینگلهای طوبیدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
فهرست دبیرستانهای اردبیل
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اردبیلامید انقلابمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیآزمون
اردبیلآموزگارمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیآزمون
اردبیلجلالتمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
اردبیلراه نورمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اردبیلراهیان صادقمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
اردبیلراهیان صادقمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اردبیلطلوع دانشمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
اردبیلفرهیختگان منتظرمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
اردبیلنخبگانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
فهرست دبستانهای اصفهان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اصفهاناختردبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانالزهرادبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهاناندرزدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانآنامدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانبدیهیدبستانپسرانهدولتیآزمون
اصفهانپرتو نوردبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
اصفهانپروازدبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
اصفهانپویندگان دانشدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
اصفهانپیشتازدبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
اصفهانتوحیددبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
اصفهانجنتدبستانپسرانههیأت امناییكتاب
اصفهانرایادبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
اصفهانساداتدبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
اصفهانسهنددبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
اصفهانصفریاندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
اصفهانصفریاندبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
اصفهانفردیسدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانفروغی 1دبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
اصفهانفكر نودبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
اصفهانفلقدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانكوهستانیدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
اصفهانكوهستانیدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
اصفهانگلهای اندیشهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
اصفهانمهاددبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
اصفهانمهاددبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
اصفهانمهاد اصفهاندبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
اصفهانمهاد سپاهانشهردبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
اصفهانمهاد صغیردبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
اصفهانمهاد مدرسدبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
اصفهاننسیم بهاردبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
اصفهاننیك دختدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانهاجردبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
اصفهانیاسیندبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
جیاحمد ملكدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
خمینی شهراساطیردبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
خمینی شهرسمادبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
دارانسمادبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
داران شیخ بهایی دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
درچه پیاز گلبهار دبستان پسرانه غیر دولتی كتاب
زرین شهر كیمیا دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
شاهین شهر شایان دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
شاهین شهر مهر دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
كاشان صالحی كاشانی دبستان پسرانه دولتی بسته الف
مباركه سما دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
مباركه سما دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
مباركه سما دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
مباركه سما - مجلسی دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
نجف آباد سما دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
نجف آباد سما دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
نجف آباد سما دوره اول دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
نجف آباد نشاط دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
فهرست دبیرستانهای اصفهان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اصفهانپیام زهرامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانپیام زهرامتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانابا عبداله الحسین (ع) متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
اصفهاناخوانمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهاناسلاممتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
اصفهانالههمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانامام صادق (ع) متوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
اصفهانامید فردامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تا
اصفهانآزادهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانآسیهمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
اصفهانبصیر 1متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
اصفهانپرتو نورمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
اصفهانجامع دخترانمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
اصفهانخوارزمیمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
اصفهاندانش پژوهانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
اصفهانراهیان دانشگاهمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
اصفهانسرمدمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانسمامتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
اصفهانسما 2متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
اصفهانشایگانمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانشكوه زینبمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانشهید اژه ایمتوسطه 2پسرانهتیزهوشانكتاب
اصفهانشهید صریریانمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانصداقتمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
اصفهانطوسمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
اصفهانعترت سپاهانمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
اصفهانفراستمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیكتاب
اصفهانفرزاممتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
اصفهانفرزانگان امین اصفهانمتوسطه 2دخترانهتیزهوشا نكتاب
اصفهانفرهنگمتوسطه 2دخترانههیأت امناییكتاب
اصفهانفلقمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانقائم مقاممتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانقدسیانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
اصفهانقلم 1متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
اصفهانقلم 1متوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانكمال الملكمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانمشاهیرمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانموهبتمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانولایتمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
اصفهانولایتمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
اصفهانهستیمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
خمینی شهر سما متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
داران آفرینش متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
زرین شهر فرهنگ متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
شاهین شهر امام خمینی (ره) متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی آزمون
شاهین شهر شایان متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
شاهین شهر نامداران متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
كاشان اباذر متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
كاشان اباذر متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
كاشان حاج عباس كریم متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
مباركه سما متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
فهرست دبستانهای البرز
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
ساوجبالغ علم و ادب دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
ساوجبالغ علم و ادب 2 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
كرج اردیبهشت دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
كرج امید ایران دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
كرج امید ایران 2 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
كرج آوای الهام دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
كرج آوین دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
كرج بهاران دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرج بهاران 2 دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرج پدیده البرز دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
كرج پروانه های نو دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
كرج پرورش خلاق دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
كرج پژوهش دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج حورا دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرج دانشگاه آزاد (سما) دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
كرج دانشگاه آزاد (سما) دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج رشد نو دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
كرج رضا دبستان مختلط غیر دولتی بسته الف
كرج علوی دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
كرج فرزانه دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرج فلق دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرج كوروش دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
كرج گلهای خرد دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرج مرآت دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
كرج مرآت 2 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
كرج مهدی یاران دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
كرج میرداماد دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
كرج نشاط دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
كرج نفیس دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرج نگین البرز دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
كرج نوبهاران دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج نور دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
كرج نیكان 2 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
كرج نیلوفران دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
كرج ولاعصر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
كرج یادگارامام (ره) دبستان دخترانه دولتی آزمون
فهرست دبیرستانهای البرز
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
كرج البرز متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج البرز متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج امید ایران متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
كرج امید ایران متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
كرج ا ندیشه برنا متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
كرج آفاق متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرج آفاق متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرج آوای الهام متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تا
كرج بهارستان متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج بهارستان متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج پژوهش متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج پژوهش متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج پویندگان متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
كرج دانشگاه آزاد (سما) متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج رشد نو متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
كرج رشد نو 2 متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
كرج روشنگر متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج روشنگر متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج شریف متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
كرج شهید كلانتری متوسطه 2 دخترانه شاهد كتاب
كرج فرزانه متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرج كاشانی پور متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
كرج كاوشگران متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرج كاوشگران متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرج ممتاز متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
كرج نشاط متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
فهرست دبستانهای ایلام
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
ایلام شهید فهمیده دانشگاه دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
ایلام مهر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
فهرست دبیرستانهای ایلام
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
ایلام خیام متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
فهرست دبستانهای بوشهر
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
بوشهراحساندبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
بوشهرامید ایران جمدبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
بوشهربچه های ایراندبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
بوشهربچه های ایراندبستاندخترانهتیزهوشانبسته الف
بوشهرتوحیددبستاندخترانهدولتیبسته الف
بوشهرسعادتدبستانپسرانهدولتیكتاب
بوشهرشریفدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
بوشهرشهید عباس حسین نژاددبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
بوشهرنخبگاندبستانپسرانهدولتیبسته تا
فهرست دبیرستانهای بوشهر
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
بوشهر دانشگاهیان متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
بوشهر نخبگان متوسطه 1 پسرانه دولتی بسته تا
بوشهر نمونه رازی متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی آزمون
فهرست دبستانهای تهران
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
م 01ابوطالبدبستاندخترانههیأت امناییبسته تا
م 01امام سجاد (ع) دبستانپسرانهدولتیآزمون
م 01امام هادی (ع) دبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
م 01اندیشه سبزدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 01ایران زمیندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 01آئین روشندبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 01بهشت بریندبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 01تزكیهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
م 01تقویدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 01حضرت زینبدبستاندخترانهدولتیكتاب
م 01حضرت مریمدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
م 01حضرت معصومه (س) دبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 01خرددبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
م 01رشددبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 01رشد نودبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 01روشنگردبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 01سخت كوشاندبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 01سرخابیدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
م 01سلام یاسیندبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 01شناختی تكریمدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 01شهید بسمیدبستاندخترانهدولتیبسته تا
م 01شهید بهشتیدبستاندخترانهدولتیبسته الف
م 01شهید خوانساریدبستانپسرانهدولتیكتاب
م 01شهید دربندیدبستاندخترانهدولتیبسته الف
م 01شهید سلیمانیدبستاندخترانهدولتیآزمون
م 01شهید صادقیدبستاندخترانهدولتیبسته الف
م 01شهید غفاریدبستانپسرانهدولتیكتاب
م 01شیخ محمد خیابانیدبستانپسرانههیأت امناییبسته الف
م 01عدالتدبستاندخترانههیأت امناییبسته الف
م 01عفافدبستاندخترانهدولتیآزمون
م 01علم و ادبدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 01فرشتگان یاسین (سلام) دبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 01كاشفی (راضیه) دبستاندخترانهدولتیبسته الف
م 01مصباحدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
م 01مهرادختدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
م 01مهرآئیندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 01یاس نبیدبستاندخترانهشاهدآزمون
م 02علامه طباطباییدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 02ابوعلی سینادبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 02استاد شهریاردبستانپسرانهدولتیآزمون
م 02البرزدبستانپسرانههیأت امناییبسته الف
م 02 ایران طلب تهرانی دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 02 ایمان 1 دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 02 آل طه دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
م 02 آینده سازان دبستان پسرانه غیر دولتی كتاب
م 02 بهار اندیشه دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 02 پارسا دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 02 پردیس دانش دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 02 پردیس دانش دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 02 پژوهشگران دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
م 02 تربیت دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 02 تزكیه دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
م 02 جاوید دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 02 حضرت معصومه (س) دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 02 روشنگر دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
م 02 شهدای هویزه دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 02 شهید فهمیده دبستان دخترانه شاهد آزمون
م 02 شهید لك زاده دبستان پسرانه دولتی كتاب
م 02 فرزانگان ایران دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
م 02 فرهنگ سعادت دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 02 گل نرگس دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 02 گلهای شریف دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 02 معلم دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 02 معلم دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
م 02 منان دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
م 02 مهر هشتم دبستان پسرانه غیر دولتی كتاب
م 02 مهرورز دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
م 02 نجم دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 02 یگانه دبستان پسرانه هیأت امنایی بسته الف
م 03 آتیه سازان دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 03 آموزشگاه فرزام دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
م 03 آئین روشن دبستان دخترانه هیأت امنایی بسته الف
م 03 پارسا دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
م 03 توسعه دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 03 حضرت امیر دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
م 03 دانش دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
م 03 دین و دانش دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 03 رازی دبستان دخترانه هیأت امنایی بسته الف
م 03 سبحان دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
م 03 سروش هدایت دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 03 سروش 2 دبستان پسرانه غیر دولتی كتاب
م 03 سلام پیروز دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 03 شرف دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 03 شفاعت دبستان دخترانه دولتی بسته الف
م 03 شهید دستغیب دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 03 شهید شفایی دبستان پسرانه دولتی بسته الف
م 03 صالحین دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 03 صالحین دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 03 طلوع دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
م 03 عدل دبستان دخترانه دولتی بسته الف
م 03 علامه طباطبایی دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 03 فجر شاهد دبستان دخترانه شاهد بسته الف
م 03 كمیل دبستان پسرانه دولتی بسته الف
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
م 03كوششدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 03گل مریمدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 03معاددبستاندخترانهدولتیآزمون
م 03مفیددبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
م 03مهدادبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
م 03مهر آسادبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 03مهر مینو دانشدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 03میقاتدبستاندخترانهدولتیبسته الف
م 03نامیدبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
م 03نرجسدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
م 03نونادبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 03نیكاندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 03ولاعصردبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 03ولیعصر (عج) دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 03یزدان مهردبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 04دكتر چوبینهدبستاندخترانههیأت امناییآزمون
م 04ادبدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 04امام حسین (ع) دبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
م 04امیداندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 04اولیادبستانپسرانهدولتیآزمون
م 04پیشتازان كامپیوتر ایران -شعبه تهرانپارسدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
م 04تجلیدبستاندخترانهشاهدآزمون
م 04خدیجه كبری (س) دبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 04زهرای مطهردبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 04شهید نامجودبستانپسرانهدولتیآزمون
م 04عترتدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 04كمیلدبستانپسرانهدولتیآزمون
م 04ماه و مهتابدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
م 04مرضیهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
م 04نبی اكرمدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
م 04نخبگان علم و ادبدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 04نرجسدبستاندخترانهدولتیآزمون
م 04نوردبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
م 04نوید بهاردبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 04نیكیدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 04همیشه بهاردبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
م 05امام موسی كاظم (ع) 1دبستاندخترانهدولتیآزمون
م 05امام جعفر صادقدبستاندخترانهدولتیآزمون
م 05امام حسن عسگریدبستانپسرانهدولتیبسته تا
م 05امام علیدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
م 05ایثار1دبستاندخترانهدولتیآزمون
م 05آزادگان پونكدبستانپسرانهدولتیآزمون
م 05پویندگان شفقدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 05پیشگاماندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 05حكیم سناییدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 05خرازیدبستانپسرانهدولتیبسته الف
م 05رویادبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
م 05ساجدهدبستاندخترانهدولتیآزمون
م 05سراجدبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
م 05سیمای فرهنگدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
م 05شكوفه های انقلاب اسلامی 2دبستاندخترانهدولتیآزمون
م 05شهرزاد نو اندیشدبستاندخترانهغیر دولتی
م 05 شهید صمدایی دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 05 شهید فكوری دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 05 شهید كاظم موسوی 1 دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 05 صدرا دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 05 طوبی 1 دبستان پسرانه دولتی كتاب
م 05 علامه طباطبایی دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 05 فضه دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
م 05 قلم دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 05 معرفت هستی دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
م 05 میثاق 1 دبستان پسرانه دولتی كتاب
م 05 نور المهدی دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 05 نور ایمان دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 05 نور نرگس دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
م 05 هیربد دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 05 یاس نبی دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 06 اندیشه دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 06 اتحاد نو دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 06 ارس دبستان دخترانه دولتی بسته تا
م 06 ایمان دبستان دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 06 بشارت موعود دبستان پسرانه غیر دولتی كتاب
م 06 بنت الهدی دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 06 ریحانه الرسول دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 06 ساعی دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
م 06 شهید بهروز پندی دبستان پسرانه هیأت امنایی بسته تا
م 06 مصطفی خمینی (ره) دبستان پسرانه هیأت امنایی آزمون
م 06 ممتاز حنان دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 06 ممتاز حنان دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 06 مهتاب دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
م 06 نوارت گلبنگیان دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 06 نوید صالحین دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
م 06 هاجر دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
م 07 اتحاد نوین دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
م 07 اندیشه دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 07 راه سعادت دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
م 07 شهید باقری دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 07 شهید روح الهی دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 07 شهید شامران دبستان دخترانه دولتی بسته الف
م 07 شهید صدوقی دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 07 شهید قوامی دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 07 فضیلت دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
م 07 كوثر دانش دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
م 07 نیكا دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
م 07 هاجر دبستان دخترانه دولتی بسته تا
م 08 موفق دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 08 ارشاد دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 08 بهار آزادی 1 دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 08 ثمر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 08 خاتم الانبیا دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 08 راه حق دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 08 شهید جاوید دبستان دخترانه دولتی بسته الف
م 08 شهید دستغیب 2 دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 08 شهید رجایی 1 دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 08فخامی 1دبستانپسرانهدولتیآزمون
م 08مسلم 2دبستانپسرانهدولتیكتاب
م 08نورالزهرادبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 08ولایتدبستانپسرانههیأت امناییبسته الف
م 09امام محمد غزالیدبستاندخترانهدولتیآزمون
م 09پروین اعتصامیدبستاندخترانهدولتیآزمون
م 09ره پویاندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 09ره پویان 3دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 09ره پویان2دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 09سعادت 1دبستاندخترانههیأت امناییآزمون
م 09سید الشهداءدبستاندخترانهدولتیآزمون
م 09شهدای صدا و سیمادبستانپسرانهدولتیآزمون
م 09شهید ایمانی 1دبستانپسرانهدولتیآزمون
م 09شهید عباس جلالیدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 09طراوتدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
م 09طلاچیاندبستانپسرانهدولتیآزمون
م 09معراج2دبستاندخترانهدولتیآزمون
م 09هاجر 1دبستاندخترانهدولتیآزمون
م 10برهان نودبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 10تربیت 1دبستانپسرانههیأت امناییآزمون
م 10دكتر حافظیدبستانپسرانهدولتیآزمون
م 10مكتب كوثرالنبیدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
م 10نرجسدبستاندخترانهدولتیآزمون
م 11آموزشدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 11توحیددبستاندخترانهدولتیآزمون
م 11حضرت مهدیدبستانپسرانهدولتیآزمون
م 11صاحب الزماندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 11مطهردبستانپسرانهدولتیآزمون
م 11نورالهدیدبستاندخترانهدولتیآزمون
م 12ابرار نودبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
م 12ساداتدبستانپسرانهدولتیآزمون
م 12شهدای موتلفه اسلامیدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 12علوی 2دبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
م 12علوی اسلامیدبستاندخترانهدولتیكتاب
م 12ندای اسلامدبستاندخترانههیأت امناییآزمون
م 13اندیشه عماد دختراندبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 13ایران سنجشدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 13بهاراندبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 13طلوعدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
م 13عترتدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
م 13عماددبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
م 13عماد شرقدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 13مدرسدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 13ملاصدرادبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 13یاس مطهردبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 14امام حسیندبستانپسرانهدولتیآزمون
م 14آیتدبستانپسرانهشاهدآزمون
م 14سادات موسویدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
م 14شهید سرلشگر شجاعیدبستاندخترانهدولتیآزمون
م 14شهید سیدیندبستانپسرانهدولتیكتاب
م 14شهیدكلاهدوزدبستاندخترانهدولتیآزمون
م 14شیخ مفید 1دبستاندخترانهدولتیكتاب
م 14 مهر ولایت دبستان پسرانه غیر دولتی كتاب
م 15 امام جعفر صادق دبستان پسرانه دولتی كتاب
م 15 پیروان امام علی دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
م 15 جهاد 2 دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 15 زمزم دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 15 گلهای فاطمه دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
م 15 متقین دبستان دخترانه دولتی كتاب
م 15 مسلم بن عقیل دبستان دخترانه دولتی بسته الف
م 15 مولوی دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 15 نصر دبستان دخترانه شاهد آزمون
م 16 امام علی (ع) دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 16 آل احمد دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 16 حاج جواد موفقیان دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 16 غنچه های انقلاب دبستان دخترانه شاهد آزمون
م 16 فدك دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 16 مهر رضا دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 17 گل نرگس دبستان دخترانه شاهد آزمون
م 18 اندیشه دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 18 ایثارگران دبستان پسرانه غیر دولتی كتاب
م 18 حضرت خدیجه دبستان دخترانه شاهد بسته الف
م 18 حضرت علی اصغر دبستان پسرانه دولتی كتاب
م 18 صدر اندیشان دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
م 18 فلاح مقدم دبستان پسرانه دولتی كتاب
م 18 نو اندیشان دبستان پسرانه غیر دولتی كتاب
م 19 حاج محمد تقی كرباسی دبستان پسرانه هیأت امنایی آزمون
م 19 الغدیر دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 19 تشیع دبستان پسرانه دولتی بسته الف
م 19 رشد شكوفه دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 19 شهدای گلریز دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 19 شهید نواب صفوی دبستان دخترانه دولتی آزمون
م 19 شهید هاشمی نژاد دبستان پسرانه دولتی آزمون
م 19 فكر آذین دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
م 19 مهر فرهنگ دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 19 نور فرهنگ دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
شهرستان های تهران
اسلامشهر خرداد15 دبستان پسرانه هیأت امنایی بسته الف
اسلامشهر حضرت ابوالفضل (ع) دبستان پسرانه هیأت امنایی بسته الف
اسلامشهر حضرت آیت اهللا خامنهای دبستان دخترانه هیأت امنایی بسته الف
اسلامشهر دانش دبستان دخترانه دولتی بسته الف
اسلامشهر شهید همت دبستان پسرانه هیأت امنایی بسته الف
اندیشه عترت دبستان دخترانه دولتی بسته الف
بومهن طرح نو دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
پاكدشت الزهرا دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
پاكدشت امیر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
پاكدشت حضرت مهدی (عج) دبستان پسرانه نمونه دولتی بسته الف
پاكدشت طلوع دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
پاكدشت مهدیه دبستان دخترانه هیأت امنایی بسته الف
پردیس بینا دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
پردیس زبدگان دانش دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
پردیس عطر نبوی دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
پردیس مبتكران نواندیش دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
پرند ستارگان دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
پرند عقیله دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
دماوندآیین زهرادبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
دماوندمیلاد نوردبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
دماوندهدفدبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
رباط كریمبزرگمهردبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
رباط كریممعراج دانشدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
رودهنباب الهدیدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
شهرری بهمن 5722دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
شهرریپیامبردبستاندخترانهدولتیكتاب
شهرریجهان تربیتدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
شهرریحضرت معصومه (س) دبستاندخترانههیأت امناییبسته الف
شهرریشهید غیوریدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
شهرریفروغ حضرت خدیجه (س) دبستاندخترانهنمونه دولتیبسته تتا
شهرریكیان نودبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
شهریارافرادبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
شهریاربصیرتدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
شهریاربهاردبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
شهریارپرهامدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
شهریارحكیمدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
شهریارحكیم سهروردیدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
شهریارخورشید زهرادبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
شهریاردانشدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
شهریارسحر اندیشهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
شهریارشاخصدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
شهریارشجره طوبیدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
شهریارفرهنگدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
شهریارندای رسادبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
شهریارنیمه شعبان 1دبستانپسرانهدولتیكتاب
قدسستاره ایرانیاندبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
قرچكدین و دانشدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
قرچكریحانة النبیدبستاندخترانهشاهدبسته الف
قرچكشیدهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
ملاردباران رحمتدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
ملاردبهاردبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
ملاردپیام رشددبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
ملاردثمیندبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
ملاردسهراب سپهریدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
ورامینالبرزدبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
ورامینصبادبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
ورامینگلهای نمونهدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
ورامینگلهای نمونهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
ورامیننرجسدبستاندخترانهدولتیكتاب
فهرست دبیرستانهای تهران
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
م 01 ابوریحان متوسطه 2 دخترانه غیر دولت ی كتاب
م 01 ادیب فرزانه متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 01 اسلام متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 01 امام جعفر صادق متوسطه 1 پسرانه دولتی آزمون
م 01 امام جواد (ع) متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 01 امام جواد (ع) متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 01 امام علی متوسطه 2 پسرانه هیأت امنایی آزمون
م 01 امام موسی صدر متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
م 01امام هادیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 01امام هادی (ع) متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 01انصار قائممتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تا
م 01انصار قائممتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تا
م 01ایرانمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 01ایرانیانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 01آئین روشنمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 01بعثت (علیرضا افشار) متوسطه 1پسرانهنمونه دولتیآزمون
م 01بوعلی سینامتوسطه 2دخترانهدولتیبسته الف
م 01بهجتیهمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 01پیاممتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 01پیام شهیدمتوسطه 2پسرانهدولتیآزمون
م 01تقویمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
م 01جهان آرامتوسطه 2پسرانهغیر د ولتیبسته الف
م 01حضرت زینب (س) متوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 01حضرت فاطمه زهرا (س) متوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 01خاتممتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 01خاورمنشمتوسطه 2دخترانهدولتیبسته الف
م 01خدیجه كبریمتوسطه 2دخترانهشاهدآزمون
م 01خردمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 01دانامتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 01دكتر حسابیمتوسطه 1دخترانهدولتیبسته الف
م 01دهخدامتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 01دین و دانشمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 01دین و دانشمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 01رسالتمتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 01رشدمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 01رشدمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 01رضویهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیكتاب
م 01روزبهانمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 01روشنگرمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 01زرگر كاشانیمتوسطه 1دخترانهدولتیبسته الف
م 01سماءمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیكتاب
م 01سماءمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 01سمیهمتوسطه 2دخترانهدولتیكتاب
م 01شناختی تكریممتوسطه 1دخترانهغیر دولتیكتاب
م 01ش هید بسمیمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیكتاب
م 01شهید بهشتیمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 01شهید خانسفیدمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 01شهید صادقیمتوسطه 1دخترانهدولتیبسته الف
م 01شهید صدوقیمتوسطه 1دخترانهدولتیبسته تا
م 01شهید عسگریانمتوسطه 1پسرانهشاهدبسته الف
م 01شهید مهدویمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 01صابرینمتوسطه 1دخترانهشاهدآزمون
م 01صابرینمتوسطه 2دخترانهشاهدبسته الف
م 01صراطمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 01صهبای صفامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 01صهبای صفامتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
م 01ضحیمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 01طلوع امیدمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
م 01عفافمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 01عالمه طباطبائیمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
م 01 فاطمه بنت اسد متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی بسته الف
م 01 فدك متوسطه 2 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 01 فراست متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی آزمون
م 01 فرزانگان 2 متوسطه 2 دخترانه تیزهوشان كتاب
م 01 فرهنگ متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 01 فضیلت متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 01 قلم مهر متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 01 كاشفی متوسطه 1 دخترانه دولتی بسته الف
م 01 مصباح متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 01 مصباح متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 01 مطهری متوسطه 2 پسرانه دولتی آزمون
م 01 مفید 2 متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 01 مهران دخت متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 01 مهرآیین متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 01 مهرآیین متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 01 مهرآئین متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 01 مهرآئین متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 01 نرگس متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 01 نیكان متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 01 وحدت متوسطه 1 دخترانه دولتی بسته الف
م 01 هجرت متوسطه 1 پسرانه دولتی آزمون
م 01 همای دین و دانش متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 01 همت متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 01 یاسر متوسطه 1 پسرانه دولتی بسته الف
م 02 دی9 متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
م 02 ابوعلی سینا متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 02 ابوعلی سینا متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 02 ابوعلی سینا (فرهنگ) 2 متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 02 امام صادق متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 02 امام صادق متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 02 امام صادق متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 02 امامت متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 02 آفرینش متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 02 آفرینش متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 02 آل طه متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تا
م 02 آینده سازان متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 02 آینده سازان متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 02 برهان متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 02 برهان متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 02 پژوهش متوسطه 1 پسرانه دولتی بسته الف
م 02 پژوهشگران متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 02 تربیت متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 02 تربیت متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 02 تزكیه متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 02 تزكیه متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 02 تالش متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 02 جاوید متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 02 دانش پژوهان متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 02 دانشگاه صنعتی شریف متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 02 دكتر ه شترودی متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 02 دكتر معین متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 02 دنیای علوم متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 02راه رشدمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
م 02راه رشدمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیكتاب
م 02راه رشدمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 02راه زینبمتوسطه 2دخترانهدولتیبسته الف
م 02راه نومتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
م 02ربانیمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 02روشنگرمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 02روشنگرمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 02رهنمامتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
م 02سجادمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
م 02سعادتمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 02سعادتمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 02سلام ایران زمینمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 02سما 3متوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 02سودهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 02سید الشهداءمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تا
م 02شهرام امامیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 02شهید عباس راصدمتوسطه 1پسرانهشاهدبسته تا
م 02شهید علیمحمدی (نخبگان) متوسطه 2پسرانهنمونه دولتیآزمون
م 02شهید مدنی 1متوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 02صدرا نوینمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 02طاهرهمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 02عطیه 1متوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 02علامه شعرانیمتوسطه 2پسرانهغیر دولت یكتاب
م 02فاطمه الزهرا (س) متوسطه 1دخترانهشاهدبسته الف
م 02فائزونمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 02فجر دانشمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 02فرزانگانمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 02فرزانگان 5متوسطه 1دخترانهتیزهوشانكتاب
م 02فرزانگان 7متوسطه 2دخترانهتیزهوشانكتاب
م 02قدسمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 02كریمه اهل بیتمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 02گلبانگمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 02گلهامتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
م 02مشكوةمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 02متوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 02معلممتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 02موعودمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 02موعودمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 02مهر هشتممتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 02مهر هشتممتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 02مهرگانمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
م 02مهرورزمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
م 02نرجس نوینمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 02نورمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 02نیكانمتوسطه 2دخترانهدولتیكتاب
م 02یارامتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 02یاران فاطمهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 03امام صادق (ع) متوسطه 2پسرانههیأت امناییبسته تا
م 03امیدوارانمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 03ایرانمتوسطه 1دخترانههیأت امنایی
م 03 آتیه سازان متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 03 آموزشگاه افق علوم متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 03 آئین روشن متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 03 پیام امام متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 03 تبیان متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 03 تبیان متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 03 توسعه متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 03 توسعه متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 03 حامد متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 03 حام د متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 03 حضرت امیر متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 03 حضرت زهرا متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 03 حضرت زینب متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی كتاب
م 03 دانشجو متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 03 دانشجو متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 03 دكتر محمود افشار متوسطه 1 پسرانه هیأت امنایی بسته الف
م 03 رازی متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی كتاب
م 03 راه شایستگان متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 03 رشد متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 03 روزبه متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزم ون
م 03 روشنگران متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 03 روشنگران متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 03 زهره متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 03 سبحان متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 03 سبحان2 متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 03 ستوده متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 03 ستوده متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 03 سجادیه متوسطه 1 دخترانه دولتی بسته الف
م 03 سجادیه 1 متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 03 سروش متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 03 سلام صدر متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 03 شمیم باران متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 03 شمیم نرگس متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 03 شهید دانش متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 03 شهید دكتر فیاض بخش متوسطه 1 پسرانه دولتی بسته الف
م 03 شهید رجایی متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 03 صالح متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 03 صالحین متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 03 صالحین متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 03 صالحین متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 03 صبا متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 03 طلوع متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی ك تاب
م 03 طلوع متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 03 علامه حلی 8 متوسطه 2 پسرانه تیزهوشان كتاب
م 03 علامه طباطبایی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 03 فتح متوسطه 1 پسرانه شاهد بسته الف
م 03 فتح متوسطه 2 پسرانه شاهد بسته تا
م 03 فدك متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی آزمون
م 03 فرهنگ متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 03 كوشش متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 03 كیمیای سعادت متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 03 مجتهده بانو امین متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 03مجتهده بانو امینمتوسطه 2دخترانهغیر دولت یكتاب
م 03مشكوهمتوسطه 1دخترانهشاهدآزمون
م 03مصباح علممتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 03معلممتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 03مفید پسرانمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 03مهدامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیكتاب
م 03نرجسمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
م 03نرجسمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 03نیكانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 03ولاعصرمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 04ابو علی سینامتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیبسته الف
م 04احسانمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 04ادبمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 04امام حسین (ع) متوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تا
م 04امام محمد باقر (ع) متوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 04امام موسی كاظممتوسطه 2پسرانهدولتیبسته الف
م 04امامتمتوسطه 2دخترانههیأت امناییبسته الف
م 04امیرزادگانمتوسطه 2پسرانهدولتیبسته الف
م 04ایرانمتوسطه 2دخترانهدولتیبسته الف
م 04آبسالمتوسطه 2دخترانهدولتیبسته الف
م 04آرمانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
م 04آرمانمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 04آسیهمتوسطه 1دخترانهشاهدآزم ون
م 04آلامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 04آلامتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 04بنت الهدی صدرمتوسطه 2دخترانهدولتیبسته الف
م 04بنیانمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 04پارسمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 04پانزده خرداد 1متوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 04پویامتوسطه 1دخترانههیأت امناییكتاب
م 04پیشرومتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 04پیشرومتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 04تالشمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 04ثامن الحججمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 04حك متمتوسطه 1پسرانههیأت امناییآزمون
م 04خدیجه كبری (س) متوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 04خواجه عبداله انصاریمتوسطه 1دخترانههیأت امناییآزمون
م 04دانش شفیعمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
م 04درخشانمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 04ر اه فاطمهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 04رحمانعلی شعبانیمتوسطه 1دخترانهدولتیبسته الف
م 04رضوانمتوسطه 1پسرانههیأت امناییآزمون
م 04سرای علممتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
م 04سروش نوینمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 04سروش نوینمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 04سعدیمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیآزمون
م 04سلاممتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 04شایستگانمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 04شهروز بهزادیمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیآزمون
م 04شهید رجاییمتوسطه 2پسرانههیأت امناییآزمون
م 04شهید شرافتمتوسطه 1دخترانهدولتیكتاب
م 04شهید عباسپورمتوسطه 1پسرانههیأت امناییآزمون
م 04 شهید غیاثوند متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 04 شهید مطهری متوسطه 2 پسرانه شاهد بسته الف
م 04 شهید نورعلی متوسطه 1 پسرانه شاهد بسته الف
م 04 صالحات متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 04 صالحات متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 04 صبا متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 04 صدیقه كبری متوسطه 2 دخترانه دولتی بسته الف
م 04 صلحا 1 متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 04 صلحا 1 متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 04 عترت متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 04 عترت متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 04 علم و ایمان متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 04 فاتح متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 04 فارابی متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 04 فردوسی2 متوسطه 1 پسرانه دولتی آزمون
م 04 فرهنگ نوین متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 04 فرهیختگان متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 04 فرهیختگان متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 04 فضیلت متوسطه 1 پسرانه دولتی آزمون
م 04 محسن متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 04 مفاخر علوم متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 04 منتظری متوسطه 1 پسرانه دولتی آزمون
م 04 مهدیه متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 04 نبوت متوسطه 1 دخترانه دولتی بسته تتا
م 04 نبی اكرم متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 04 ندای زینب متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 04 ندای سالم متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 04 نرجس متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 04 نرجس متوسطه 2 دخترانه دولتی آزمون
م 04 ولایت متوسطه 2 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 04 هدف متوسطه 2 دخترانه دولتی بسته الف
م 05 ابرار متوسطه 1 پسرانه دولتی كتاب
م 05 ابوذر غفاری متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 05 امام جعفر صادق متوسطه 2 دخترانه دولتی بسته تا
م 05 امام خمینی متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی آزمون
م 05 امام محمد باقر (ع) متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 05 امام مهدی (عج) متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی آزمون
م 05 اندیشه جاوید متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 05 ایرج رستمی متوسطه 2 دخترانه هیأت امنایی كتاب
م 05 ایمان متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 05 ایمان متوسطه 2 دخترانه دولتی آزمون
م 05 آفرینش متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 05 آفرینش متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 05 آوای فرهنگ متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 05 آئین تربیت متوسطه 2 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 05 آئینه متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 05 باقر العلوم متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 05 باقر العلوم متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 05 بهان متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 05 پویندگان متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 05 پیام جاوید متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 05 پیشگامان متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 05پیشگامانمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 05جابربن حیان 1متوسطه 1پسرانههیأت امناییآزمون
م 05حجابمتوسطه 2دخترانهدولتیكتاب
م 05حضرت فاطمه (س) متوسطه 1دخترانههیأت امناییبسته الف
م 05حكیم سناییمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته ت تا
م 05حكیم سناییمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 05حمزه لومتوسطه 1پسرانهدولتیبسته الف
م 05خاتممتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 05خرازیمتوسطه 1پسرانهدولتیبسته الف
م 05خضرامتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تا
م 05خواجه نصیر طوسیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 05دكتر ایوب آزاد حسینی 2متوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 05دكتر مصاحبمتوسطه 2پسرانهدولتیآزمون
م 05رضویونمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 05رهروان اماممتوسطه 1پسرانهشاهدآزمون
م 05رهیارمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 05ستایشمتوسطه 1دخترانههیأت امناییبسته الف
م 05سلام صادقیهمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
م 05سماء 2متوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 05سماء 2متوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 05شهدای اكباتانمتوسطه 1دخترانهشاهدبسته الف
م 05شهدای انتفاضهمتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 05شهدای راه آهن 2متوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 05شهید دستغیبمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 05شهید رجاییمتوسطه 2پسرانهشاهدآزمون
م 05شهید وحید باقریمتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 05طلوع سبزمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
م 05عدالتمتوسطه 1دخترانهدولتیكتاب
م 05عصمتمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 05عفافمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 05فراز دانشمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 05فرزانگان پویامتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 05فرهنگ حسین مرادیمتوسطه 2دخترانههیأت امناییبسته الف
م 05فضهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تا
م 05متینمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
م 05مرحوم سرفرازمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 05معراجمتوسطه 2دخترانهشاهدبسته الف
م 05موحدمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 05مهد اسلاممتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 05مهدی پورمتوسطه 1پسرانههیأت امناییبسته الف
م 05مهر ماندگارمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
م 05مهرگانمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 05میرزا كوچك خانمتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 05نخبگان پورسینامتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 05نخبگان پورسینامتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 05نور المهدیمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
م 05نور المهدیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 05نور ایمانمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
م 05نورامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 06اتفاقمتوسطه 1دخترانهدولتیكتاب
م 06ارسمتوسطه 1دخترانهدولتیبسته الف
م 06البرز نومتوسطه 2پسرانهغیر دولتی
م 06 انرژی اتمی متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 06 انصار متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 06 آزادگان متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی آزمون
م 06 بتول بقا متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 06 بهپویان علامه طباطبایی متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 06 بهپویان علامه طباطبایی متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 06 بهشت متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 06 پژوهش متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 06 جامی نوین متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 06 حضرت زهرا متوسطه 2 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 06 حضرت معصومه (س) متوسطه 1 دخترانه شاهد بسته الف
م 06 دانشگاه امیركبیر متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 06 دكتر حسابی متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 06 رازی متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 06 راه هدی متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تا
م 06 راه هدی متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 06 ریحانه الرسول متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 06 سادات گوشه (بنت الهدی) متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی آزمون
م 06 ساعی متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تا
م 06 سلام 3 متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 06 سمیه متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 06 سینا متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 06 شهید مطهری متوسطه 2 پسرانه هیأت امنایی آزمون
م 06 شهید ناصر عبدالی متوسطه 1 پسرانه هیأت امنایی آزمون
م 06 صالح متوسطه 1 پسرانه دولتی بسته الف
م 06 علامه حلی 5 متوسطه 2 پسرانه تیزهوشان كتاب
م 06 علامه طباطبایی 1 متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 06 فرشتگان متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 06 فرهنگ متوسطه 2 دخترانه هیأت امنایی بسته الف
م 06 فرهیختگان نو متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 06 گشتاسب متوسطه 1 دخترانه دولتی بسته الف
م 06 ماند گار البرز متوسطه 1 پسرانه هیأت امنایی آزمون
م 06 ماندگار البرز متوسطه 2 پسرانه هیأت امنایی آزمون
م 06 مبتكران متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 06 ممتاز حنان متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 06 مهاجر ایروانی متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی آزمون
م 06 نخبگان علامه طباطبایی متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 06 ندای بعثت متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 06 نرجس متوسطه 2 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 06 نور متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 06 نوید صالحین متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 06 یاس نبی (س) متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی بسته الف
م 07 احمدیه اسلامی 1 متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 07 احمدیه اسلامی 2 متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 07 امیر متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 07 امیر متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 07 بحر العلوم متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 07 بعثت متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 07 بینات متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 07 بینات متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته تا
م 07 جواد الائمه متوسطه 1 پسرانه شاهد آزمون
م 07 داور متوسطه 1 دخترانه دولتی كتاب
م 07زهره بنیانیانمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 07سیمای نورمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 07سیمای نورمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
م 07شایستگان نورمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیكتاب
م 07شایستگان نورمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 07شهدای انقلابمتوسطه 2پسرانهدولتیآزمون
م 07شهید احمدی روشنمتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیبسته الف
م 07شهید شعبانیمتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 07شهید طهماسبیمتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 07شهید فهمیدهمتوسطه 1پسرانههیأت امناییآزمون
م 07صالحمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 07صالحمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 07عارفمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 07علم سلیممتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تا
م 07فرگاممتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 07فروغ علممتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 07فرهنگمتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 07فرهنگمتوسطه 2دخترانههیأت امناییبسته الف
م 07گویامتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 07معصومیهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 07مولویمتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 07میثاقمتوسطه 1دخترانهدولتیبسته الف
م 07ندای آزادیمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 07ندای حقمتوسطه 1دخترانهدولتیبسته الف
م 07وحدتمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 07ولیعصرمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیآزمون
م 07هاتفمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 07هاجرمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 07هویزهمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیبسته الف
م 07یاس نبیمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیآزمون
م 08ابوریحانمتوسطه 1پسرانهدولتیبسته الف
م 08الهاممتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیآزمون
م 08امام خمینیمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 08امید انقلابمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 08اندیشه پویامتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 08اندیشه سازانمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 08اندیشه و خردمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
م 08تزكیهمتوسطه 2دخترانهشاهدبسته الف
م 08تشیعمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 08جنتمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیآزمون
م 08خوارزمیمتوسطه 2پسرانهدولتیبسته الف
م 08دانشمندمتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیكتاب
م 08رضوانمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 08روشمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمو ن
م 08سبحانمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 08سجادمتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 08سید الشهدامتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 08شهید حسینیمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیآزمون
م 08شهید حشمتیمتوسطه 1پسرانهشاهدآزمون
م 08فجر خاتممتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 08فجر خاتممتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 08فردوسمتوسطه 1دخترانههیأت امناییبسته الف
م 08 فرزانگان مدرن متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 08 فروغ دین متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی بسته تتا
م 08 قاسمعلی هدایت متوسطه 1 پسرانه دولتی آزمون
م 08 كمال متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 08 ملاصدرا متوسطه 2 پسرانه شاهد بسته الف
م 08 مهر پژوهان طاها متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 08 مهرنامی نوین متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 08 میثاق متوسطه 1 دخترانه شاهد آزمون
م 08 نبی اكرم متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 08 نبی اكرم متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 08 ندای تربیت متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 08 نرگس متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 08 نواب صفوی 1 متوسطه 1 پسرانه دولتی كتاب
م 09 اسوه متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
م 09 امام صادق متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی آزمون
م 09 امیركبیر متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 09 ایمان متوسطه 1 پسرانه دولتی بسته الف
م 09 راه زینب متوسطه 2 دخترانه شاهد آزمون
م 09 سلمان فارسی 1 متوسطه 1 پسرانه هیأت امنایی آزمون
م 09 شایستگان2 متوسطه 1 دخترانه دولتی كتاب
م 09 شهدای سیزده آبان متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 09 شهدای معلم متوسطه 1 پسرانه هیأت امنایی آزمون
م 09 شهید دستغیب 1 متوسطه 1 پسرانه هیأت امنایی آزمون
م 09 شهید فرجی متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
م 09 شهیدان اكبری متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 09 عترت متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی آزمون
م 09 عروج متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 09 كوثر متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
م 09 كیمیا متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 09 محمد عاصمی 1 متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 09 نشانه مهر متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 09 نظام مافی متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی آزمون
م 09 نور علم 1 متوسطه 1 پسرانه دولتی كتاب
م 10 جهان تربیت متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 10 حضرت معصوم ه متوسطه 2 دخترانه شاهد آزمون
م 10 حمزه ربیعی متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی آزمون
م 10 شهدای هفتم تیر متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی آزمون
م 10 شهید اختری متوسطه 2 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 10 شهید چمران متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
م 10 شهید صد وقی متوسطه 2 دخترانه دولتی آزمون
م 10 صاحب الامر متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 10 فرزانگان3 متوسطه 1 دخترانه تیزهوشان آزمون
م 10 فرهنگ متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
م 10 قوی فكر متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 10 قوی فكر متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 10 مكتب الاحرار متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی آزمون
م 10 مكتب الزینب (س) متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 10 ندای ریحانه متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 10 ندای ریحانه متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
م 10 هاجر متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 11 ابوذر متوسطه 1 پسرانه دولتی آزمون
م 11 ابوعلی سینا متوسطه 1 پسرانه دولتی بسته الف
م 11آموزشمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 11آموزشمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 11آئین اسلاممتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 11بنت الهدیمتوسطه 2دخترانهدولتیكتاب
م 11تجلی علممتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 11جعفری اسلامیمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 11جعفری اسلامیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 11خوارزمیمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 11خوارزم یمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 11دكترعلی شریعتیمتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 11رجاءمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 11رهنمامتوسطه 1پسرانههیأت امناییآزمون
م 11سید جمال الدین اسد آبادیمتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیبسته الف
م 11شایستهمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 11شهید بهرامیمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیآزمون
م 11شهید كدخداییمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیآزمون
م 11شیخ مفیدمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 11كوثرمتوسطه 1دخترانهدولتیبسته الف
م 11ندای فاطمه (س) متوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
م 11ندای فاطمه (س) متوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
م 11نرجسمتوسطه 1دخترانهدولتیبسته الف
م 11نرگسمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 11نرگسمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 11هاجرمتوسطه 1دخترانههیأت امناییآزمون
م 12ابرار نومتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 12استادمطهریمتوسطه 2دخترانهدولتیبسته الف
م 12الغدیرمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 12الغدیرمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
م 12ام ابیها (س) متوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 12پ یام رستگارانمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 12پیشگامانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 12ثامن الائمهمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
م 12ثامن الحجمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 12ثامن الحج (ع) متوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تا
م 12حضرت قائم (عج) متوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 12رستم آبادیانمتوسطه 1پسرانهدولتیبسته الف
م 12رفاهمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 12روشنگرمتوسطه 2دخترانهشاهدكتاب
م 12سلام نجم الثاقبمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 12سلمانمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 12سوده همدانیمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 12شایستگانمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 12شهید باهنرمتوسطه 2پسرانههیأت امناییبسته الف
م 12شهید صدرمتوسطه 2پسرانههیأت امناییبسته الف
م 12شهیدمحسن چیت چیانمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیبسته الف
م 12صالحهمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 12طوبیمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 12عطر نرگسمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
م 12علوم و معارف شهید مطهریمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 12علویمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 12علوی اسلامیمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 12علوی اسلامیمتوسطه 2دخترانهغیر دولتی
م 12 فیروز بهرام متوسطه 2 پسرانه دولتی بسته الف
م 12 قائمیه متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 12 مكتب الزهرا (س) متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 12 مهدویه متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 12 نخبگان دانش متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 12 نواب صفوی متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی آزمون
م 12 نیك انجام متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 12 هشتم شهریور متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 13 ایران سنجش متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 13 ایران سنجش متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
م 13 آذین امجد متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
م 13 حجاب متوسطه 1 دخترانه شاهد بسته الف
م 13 دانشخواه متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی آزمون
م 13 راه زینب متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 13 زینبیه متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 13 شهدای هفتم تیر متوسطه 2 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 13 شهید دستغیب متوسطه 1 دخترانه دولتی بسته الف
م 13 شهید رجایی متوسطه 2 پسرانه هیأت امنایی بسته الف
م 13 شهید شرافت متوسطه 2 دخترانه دولتی آزمون
م 13 شهید مطهری متوسطه 2 پسرانه دولتی بسته الف
م 13 طلیعه شاهد متوسطه 2 دخترانه شاهد بسته الف
م 13 عترت متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 13 عرفان متوسطه 2 پسرانه دولتی بسته الف
م 13 علامه حلی متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
م 13 فجر اسلام متوسطه 2 دخترانه دولتی آزمون
م 13 فرزانگان متوسطه 2 دخترانه دولتی آزمون
م 13 فرزانگان متوسطه 2 دخترانه دولتی كتاب
م 13 فروغ دانش متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 13 فرهنگ متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
م 13 مدرس متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 13 معصومه لاری متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 13 ملاصدرا متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
م 13 نرجس متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی آزمون
م 13 وحدت متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 14 ام البنین متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
م 14 امام رضا متوسطه 2 پسرانه دولتی بسته الف
م 14 آزادی متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 14 بیت الزهرا متوسطه 2 دخترانه دولتی آزمون
م 14 پیام غدیر متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 14 پیام غدیر متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 14 حافظ متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 14 حضرت امام علی 2 متوسطه 2 پسرانه دولتی بسته الف
م 14 حضرت زینب متوسطه 2 دخترانه شاهد آزمون
م 14 حضرت فاطمه الزهرا متوسطه 2 دخترانه دولتی آزمون
م 14 دكتر حسابی متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
م 14 ده خدا متوسطه 2 پسرانه دولتی بسته الف
م 14 دهخدا -اداره متوسطه 2 پسرانه دولتی آزمون
م 14 رسالت متوسطه 2 پسرانه دولتی آزمون
م 14 شایستگان متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
م 14 شریف متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 14 شهدا متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 14 شهید افتخاری متوسطه 1 پسرانه هیأت امنایی آزمون
م 14شهید بشارت 1متوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 14شهید بهشتیمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیبسته الف
م 14شهید رجاییمتوسطه 2پسرانهدولتیآزمون
م 14شهید سرلشگر باباییمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 14شهید طهماسبیمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 14شهید عاشوریمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیبسته الف
م 14شهید فیاض بخشمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 14شهید قاصدیمتوسطه 2پسرانهدولتیآزمون
م 14شهید گمناممتوسطه 1دخترانهغیر دولتیكتاب
م 14شهیدكلاهدوزمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 14صیانتمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 14طوبیمتوسطه 2دخترانهدولتیكتاب
م 14علامه حلی 4متوسطه 1پسرانهتیزهوشانكتاب
م 14علامه حلی 9متوسطه 2پسرانهتیزهوشانآزمون
م 14فاطمیهمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 14فروغ شهادتمتوسطه 2پسرانهشاهدآزمون
م 14فیض كاشانیمتوسطه 2دخترانههیأت امناییبسته الف
م 14گلستان دانشمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 14محرابمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تا
م 14مطهرهمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 14معارف پیام غدیرمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
م 14معراجمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
م 14مكتبیمتوسطه 2پسرانهدولتیبسته الف
م 14ملاصدرا 1متوسطه 2پسرانههیأت امناییبسته الف
م 14مهر ولایتمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
م 14ولی عصرمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 15 شهریور17متوسطه 2پسرانهنمونه دولتیبسته الف
م 15پیروان امام علیمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 15پیروان امام علیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 15سلمان فارسیمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 15سوم شعبانمتوسطه 2پسرانهدولتیبسته الف
م 15شهدای كارگرمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 15شهدای كارگرمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 15شهدای مكهمتوسطه 2دخترانهدولتیبسته الف
م 15شهید بابایی2متوسطه 1پسرانهدولتیكتاب
م 15شهید باهنرمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 15شهید بیناییمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیآزمون
م 15شهید مختار افشارمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 15صنیعی فرمتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیبسته الف
م 15فرهنگ هاجرمتوسطه 2دخترانههیأت امناییكتاب
م 15كوثرمتوسطه 2دخترانهشاهدكتاب
م 15گلهای فاطمهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 15گلهای فاطمهمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
م 15میثممتوسطه 1دخترانهدولتیكتاب
م 15همتمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیآزمون
م 16الزهرامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
م 16امام خمینیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 16بشریمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
م 16پور جوادیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 16تربیتمتوسطه 1دخترانهدولتیكتاب
م 16جهادمتوسطه 1دخترانهشاهدآزمون
م 16حكمتمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیآزمون
م 16 رشد متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
م 16 رشد متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
م 16 شهید رجایی متوسطه 1 دخترانه شاهد آزمون
م 16 شهید نواب صفوی متوسطه 1 پسرانه هیأت امنایی كتاب
م 16 صبح دانش متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تا
م 16 فرهنگ حاج حسین مكتبی و اولاده متوسطه 2 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 16 فرهنگ شهید شریفی متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی بسته تا
م 16 كوثر متوسطه 2 دخترانه دولتی كتاب
م 16 معرفت متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی آزمون
م 16 نور متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
م 16 نورالرضا متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 17 ابوریحان بیرونی متوسطه 2 پسرانه دولتی آزمون
م 17 الزهرا متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی آزمون
م 17 امام مهدی متوسطه 2 دخترانه شاهد آزمون
م 17 پیامبر اعظم متوسطه 1 پسرانه دولتی آزمون
م 17 حضرت فاطمه متوسطه 2 دخترانه دولتی آزمون
م 17 رضوان متوسطه 2 دخترانه دولتی كتاب
م 17 شهید ابراهیم سالك (مشكوة) متوسطه 2 دخترانه دولتی آزمون
م 17 شهید احمدی روشن (هدایت) متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
م 17 شهید دكتر باهنر متوسطه 1 دخترانه شاه د آزمون
م 17 شهید محسنی متوسطه 1 پسرانه شاهد آزمون
م 17 شهید نرجس دخانچی متوسطه 2 دخترانه هیأت امنایی بسته الف
م 17 عترت متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 17 متانت متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
م 17 هاجر متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 18 اسوه متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
م 18 امام حسین متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی آزمون
م 18 امام خمینی متوسطه 1 پسرانه شاهد آزمون
م 18 امام رضا (ع) متوسطه 1 دخترانه دولتی بسته الف
م 18 امام علی (ع) 1 متوسطه 2 پسرانه هیأت امنایی بسته الف
م 18 امام موسی صدر متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 18 آزادگان سدید متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
م 18 حكمت متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 18 حكمت متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
م 18 ریحانه الرسول متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته تا
م 18 سوم شعبان متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 18 شهدا متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 18 شهید بهشتی متوسطه 1 دخترانه دولتی بسته الف
م 18 شهیدمدنی متوسطه 2 دخترانه دولتی كتاب
م 18 شیخ فضل اله نوری متوسطه 1 پسرانه دولتی آ زمون
م 18 عترت متوسطه 1 دخترانه دولتی بسته الف
م 18 فدك متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی آزمون
م 18 فرزانگان متوسطه 2 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 18 فرزانگان 6 متوسطه 1 دخترانه تیزهوشان بسته الف
م 18 فرهیختگان متوسطه 2 دخترانه دولتی كتاب
م 18 كمیل متوسطه 1 پسرانه دولتی آزمون
م 18 كوثر متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
م 18 مكتب الصادق متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
م 18 مهدیه متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
م 18 مهردانش متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
م 18 نرجس متوسطه 2 دخترانه دولتی كتاب
م 18توحیدمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیبسته الف
م 19ارشادمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 19اطهرمتوسطه 1دخترانهشاهدآزمون
م 19بشریمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته تتا
م 19بعثتمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 19پیام امام جوادمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 19رستگاران نوینمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
م 19رستگاران نوینمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
م 19روزبهانیمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 19ریحانه الرسولمتوسطه 2دخترانهشاهدآزمون
م 19زمانیمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیآزمون
م 19زینب كبریمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیآزمون
م 19ژان پال اوحدیمتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیبسته الف
م 19سعیدیمتوسطه 2پسرانهدولتیآزمون
م 19شهدای گلریزمتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
م 19شهید بهشتیمتوسطه 2پسرانهدولتیآزمون
م 19شهید چمرانمتوسطه 2پسرانهدولتیآزمون
م 19شهید شهریاریمتوسطه 1پسرانهشاهدآزمون
م 19شهید كلهرمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 19علامه 1متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
م 19علامه 1متوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
م 19علامه حلی 11متوسطه 1پسرانهتیزهوشانآزمون
م 19علی محمدیمتوسطه 2پسرانهشاهدبسته الف
م 19فاطم ه الزهرا (س) متوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 19فرزانگان 9متوسطه 1دخترانهتیزهوشانآزمون
م 19فضیلتمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 19مقدادمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 19مكتب الرضامتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
م 19نیكانمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
م 19هدیمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
م 19هدیمتوسطه 2دخترانهدولتیآزمون
م 19همتمتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیبسته تتا
م 19یاران مهدی (عج) متوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
شهرستان های تهران
اسلامشهرالبرزمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
اسلامشهرالبرزمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
اسلامشهرالزهرامتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
اسلامشهرپروین اعتصامیمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
اسلامشهرترنم داناییمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
اسلامشهرسید رضیمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیآزمون
اسلامشهرشهید رجاییمتوسطه 1پسرانهتیزهوشانبسته الف
اسلامشهرفاطمه زهرا (س) متوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
اسلامشهرفرزانگانمتوسطه 1دخترانهتیزهوشانبسته الف
اسلامشهرفرزانگانمتوسطه 2دخترانهتیزهوشانآزمون
اسلامشهرقاضی طباطبائیمتوسطه 2دخترانههیأت امناییآزمون
اسلامشهرمحمد علی اسدیانمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
اسلامشهرناصری منشمتوسطه 1پسرانههیأت امناییبسته الف
اسلامشهرناصری منشمتوسطه 2پسرانههیأت امناییبسته الف
اندیشهبرتر اندیشانمتوسطه 1دخترانهغیر د ولتیبسته الف
اندیشهحكیم سهروردیمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
بومهنطرح نومتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تا
پاكدشتطلوعمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تا
پاكدشتهنرستان امام رضا (ع) متوسطه 2پسرانهنمونه دولتی
پردیس مرجان متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
چهاردانگه فرزانگان متوسطه 1 دخترانه تیزهوشان بسته الف
دماوند آیین زهرا متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
رباط كریم حضرت فاطمه زهرا (س) متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
رباط كریم ساجدین متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
رباط كریم كوثر متوسطه 2 دخترانه شاهد كتاب
رباط كریم معراج دانش متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
رودهن استعدادهای درخشان متوسطه 1 دخترانه تیزهوشان بسته الف
رودهن ظفر متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تا
رودهن مركز استعدادهای درخشان شهید بهشتی متوسطه 1 پسرانه تیزهوشان بسته الف
رودهن مركز استعدادهای درخشان شهید بهشتی متوسطه 2 پسرانه تیزهوشان بسته الف
شهرری امام حسن عسگری (ع) متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
شهرری آرمیتا مصلی نژاد متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی كتاب
شهرری باقرالعلوم متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
شهرری باقرالعلوم متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی كتاب
شهرری بحرالعلوم متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
شهرری پویا متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
شهرری تزكیه متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
شهرری جهان تربیت متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
شهرری جهان تربیت متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته تا
شهرری حكمت متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
شهرری دكتر حسابی متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
شهرری دكتر حسابی متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
شهرری شریعت متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
شهرری شریعت متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
شهرری شهید بهشتی ناحیه 1 متوسطه 2 پسرانه تیزهوشان كتاب
شهرری شهید بهشتی ناحیه 2 متوسطه 1 پسرانه تیزهوشان بسته الف
شهرری شهید رجایی متوسطه 2 دخترانه دولتی كتاب
شهرری عاشورا متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی آزمون
شهرری علامه مجلسی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
شهرری مهدیه متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
شهریار اسرار متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تا
شهریار اسماء متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
شهریار اسماء الهدی متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته تا
شهریار برهان متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
شهریار پدیده دانش متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته تا
شهریار پدیده دانش متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته تا
شهریار پرتو دانش متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
شهریار دانش متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
شهریار عزیزاله پزشكی متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی آزمون
شهریار فرزانگان متوسطه 2 دخترانه تیزهوشان آزمون
شهریار فرزانگان اندیشه متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
شهریار مكتب الزهرا متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
قدس ابو تراب متوسطه 2 پسرانه هیأت امنایی آزمون
قدس البرز قدس متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تا
قدس امام حسین (ع) متوسطه 2 پسرانه دولتی كتاب
قدس شهید كهن متوسطه 2 پسرانه شاهد آزمون
قدس مولود كعبه متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
ملارد باران رحمت متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تا
ملارد ثمین متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
ملارد دكتر هشترودی متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
ملارد علامه حلی متوسطه 1 پسرانه تیزهوشان آزمون
ملاردعلامه حلیمتوسطه 2پسرانهتیزهوشانآزمون
ملاردنیكانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
ورامین شهریور17متوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
ورامینرشدمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیبسته الف
ورامینكوششمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تا
ورامیننیكانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
ورامینولایتمتوسطه 1دخترانهدولتیكتاب
ورامینولایت فقیهمتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
شهركردسعدىمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیبسته الف
فهرست دبستانهای چهارمحال بختیاری
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
شهركرداندیشهدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
شهركرداندیشهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
شهركرددكتر حسابیدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
شهركرددو زبانه امیددبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
ناحیه 1دكتر قریبدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
ناحیه 1مكتب القرآن الكریمدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
فهرست دبستانهای خراسان جنوبی
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
بیرجنداستقلالدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
بیرجندسما دوره دومدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
بیرجندعلامه حلیدبستانپسرانههیأت امناییكتاب
بیرجندعلامه حلیدبستاندخترانههیأت امنایی
بیرجند مریم خسروی دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
طبس شهریور17 دبستان دخترانه دولتی آزمون
طبس ایرانیان دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
طبس ایرانیان نوین دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
طبس بعثت دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
طبس بعثت دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
طبس شاهد دبستان پسرانه شاهد كتاب
طبس صالح زاده دبستان پسرانه دولتی كتاب
طبس نیكان دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
طبس نیكان دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
قاینات ایمان دبستان دخترانه دولتی بسته الف
قاینات رضوان دبستان دخترانه دولتی بسته الف
قاینات سروش دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
قاینات مصباح دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
قاینات مصباح دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
قاینات هنر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
قاینات یاس نبی دبستان دخترانه شاهد آزمون
فهرست دبیرستانهای خراسان جنوبی
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
طبس خرداد15متوسطه 1دخترانهتیزهوشانكتاب
طبسبعثتمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
طبسحضرت فاطمه (س) متوسطه 1دخترانهنمونه دولتیكتاب
طبسسمیهمتوسطه 1دخترانهدولتیكتاب
قایناتامام حسین (ع) متوسطه 1دخترانهغیر دولتیكتاب
قایناتشهید بهشتیمتوسطه 2پسرانهتیزهوشانكتاب
فهرست دبستانهای خراسان رضوی
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
تایباد امام حسین (ع) دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
تربت حیدریه امام حسین (ع) دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
تربت حیدریه امام حسین (ع) دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
تربت حیدریه عادله دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
خلیل آباد شهید صحرایی دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
خواف استاد رسام دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
سبزوار الفبای مهر دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
سبزوار امام حسین (ع) دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
سبزوار امام حسین (ع) 10 دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
سبزوار امام حسین (ع) 2 دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
سرخس امام حسین (ع) دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
سرخس امام حسین (ع) دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
سرخس شهید محبوب دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
سرخس شهید مهاجر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
كاشمر امام حسین (ع) دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
كاشمر امام حسین (ع) دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
كلات پیوند مهر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
گناباد امام حسین (ع) دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
مشهد المهدی دبستان دخترانه هیأت امنایی بسته الف
مشهد امام حسین (ع) 1 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
مشهد امام حسین (ع) 1 دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
مشهد امام حسین (ع) 2 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
مشهد امام حسین (ع) 2 دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
مشهد امام حسین (ع) 3 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
مشهد امام حسین (ع) 3 دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
مشهد امام حسین (ع) 4 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
مشهد امام حسین (ع) 5 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
مشهد آیات دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
مشهد آینده سازان اردیبهشت دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
مشهد بصیر دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
مشهد بعثت 1 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
مشهد بعثت 2 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
مشهد بعثت 2 دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
مشهد بعثت غدیر 1 دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
مشهدبعثت غدیر 3دبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
مشهدخضرادبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
مشهدخضرادبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
مشهددكتر حسابیدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
مشهدراه فاطمیدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
مشهدسجاددبستاندخترانهدولتیكتاب
مشهدسلام ثامندبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
مشهدسما 4دبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
مشهدسما 6دبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
مشهدشكوفه های انتظاردبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
مشهدشكوفه های بعثت 1دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
مشهدشكوفه های بعثت 2دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
مشهدشور آفریندبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
مشهدشیخ الرئیسدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
مشهدصادقیهدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
مشهدعلویدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
مشهدگلهادبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
مشهدمفتاحدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
مشهدمفتاح 1دبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
مشهدمفتاح 2دبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
مشهدمنجیدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
مشهدمیرعماددبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
مشهدنورالثقلیندبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
مشهدنیك شاددبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
نیشابوراطهردبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
نیشابورامام حسین (ع) دبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
نیشابورامام حسین (ع) دبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
نیشابوربهاره سلیمیدبستاندخترانههیأت امناییبسته الف
نیشابورخجستهدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
نیشابورسمادبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
نیشابورشایستگاندبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
نیشابورعدالتدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
نیشابوركوشادبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
نیشابورگنجینهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
فهرست دبیرستانهای خراسان رضوی
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
تایبادآریامنشمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیآزمون
تایبادفاطمه الزهرا (س) متوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
تایبادمعراجمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
تبادكانآرمیتا مصلی نژادمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
تربت حیدریهامام حسین (ع) متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
تربت حیدریهامام حسین (ع) متوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
تربت حیدریهامام حسین (ع) متوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
تربت حیدریهامام حسین (ع) متوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
خلیل آبادشهید صحراییمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
خلیل آبادشهید صحراییمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
سبزوارامام حسین (ع) متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
سبزوارامام حسین (ع) متوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
سبزوارامام حسین (ع) متوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
سبزوارامام حسین (ع) متوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
سبزوارباقرالعلوممتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیآزمون
سرخسامام حسین (ع) متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
سرخسامام حسین (ع) متوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
سرخسشهید محبوبمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
سرخسشهید محبوبمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
سرخسشهید مهاجرمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
سرخسشهید مهاجرمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
قوچاندین و د انشمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
قوچانشهید بهشتیمتوسطه 1پسرانهتیزهوشانآزمون
قوچانفرزانهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
كاشمرامام حسین (ع) متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
كاشمرامام حسین (ع) متوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
كاشمرامام حس ین (ع) متوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
كاشمرامام حسین (ع) متوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
گنابادامام حسین (ع) متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
مشهدكمیلمتوسطه 2پسرانهدولتیآزمون
مشهداردكانیمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
مشهداشراقمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
مشهدالمهدیمتوسطه 1دخترانههیأت امناییبسته الف
مشهدامام حسین (ع) 1متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
مشهدامام حسین (ع) 1متوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
مشهد امام حسین (ع) 1 متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
مشهد امام حسین (ع) 1 متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
مشهد امام حسین (ع) 2 متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
مشهد امام حسین (ع) 2 متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
مشهد امام حسین (ع) 2 متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
مشهد امام حسین (ع) 2 متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
مشهد امام حسین (ع) 3 متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
مشهد امام حسین (ع) 3 متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
مشهد آرمیتا مصلی نژاد متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
مشهد آینده سازان اردیبهشت متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
مشهد بعثت متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
مشهد زنده یاد صادقی متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی آزمون
مشهد سبحان متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تا
مشهد سروش هدایت متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تا
مشهد سما 4 متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تا
مشهد سما 6 متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزم ون
مشهد علوی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
مشهد فردای روشن متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
مشهد مفتاح متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
مشهد مفتاح متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
مشهد مفتاح متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
مشهد مفتاح قائم (عج) متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
مشهد منجی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
مشهد مهر امید متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی كتاب
مشهد نشاط نو متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
نیشابور امام حسین (ع) متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
نیشابور امام ح سین (ع) متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
نیشابور امام حسین (ع) متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
نیشابور امام حسین (ع) متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
نیشابور سما متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
نیشابور صالحین متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
فهرست دبستانهای خراسان شمالی
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
بجنوردپویشدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
بجنوردفاطمه الزهرا (س) دبستاندخترانهشاهدآزمون
فهرست دبیرستانهای خراسان شمالی
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اسفراین فارابی متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
بجنورد رستگاران متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
بجنورد شهید رجایی متوسطه 1 پسرانه هیأت امنایی آزمون
فهرست دبستانهای خوزستان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اهوازاخلاصدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
اهوازآزادهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
اهوازبصیرتدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
اهوازپردیسدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
اهوازپروین اعتصامیدبستاندخترانههیأت امناییبسته الف
اهوازپروین اعتصامی 2دبستانپسرانههیأت امناییبسته الف
اهوازراه رشددبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
اهوازستارگان علمدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
اهوازشایستگاندبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
اهوازشباهنگدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
اهوازشكرانهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
اهوازشكوفه های دانشدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
اهوازشیخ انصاریدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
اهوازمعرفتدبستاندخترانهدولتیكتاب
اهواز نوید صالحین دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
اهواز نوید صالحین دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
اهواز نوید صالحین دوره اول دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
بندر امام خمینی ابوریحان دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
بندر امام خمینی زكیه دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
بندر امام خمینی آموزگار دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
بندر امام خمینی گوهران دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
بندر ماهشهر ابوذر غفاری دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
بندر ماهشهر شهدای بسیج دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
بندر ماهشهر عاطفه دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
بندر ماهشهر فاطمیه دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
بندر ماهشهر مهدیه دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
بندر ماهشهر میلاد دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
بندر ماهشهر نیایش دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
بندر ماهشهر یاسین دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
شوشتر ایران مهر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
مسجد سلیمان گلزار دانش دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
فهرست دبیرستانهای خوزستان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اندیمشك شهید بهشتی متوسطه 2 پسرانه تیزهوشان بسته الف
اهواز بهمن 5722 متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
اهواز استعدادهای ناب صالحین متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
اهواز امام جعفر صادق (ع) متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
اهواز امام حسین (ع) متوسطه 1 پسرانه غیر د ولتی آزمون
اهواز امام صادق (ع) متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی آزمون
اهواز امت متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
اهواز آیین متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
اهواز دارالفنون متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تا
اهواز دارالفنون متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته تا
اهواز دانشگاه متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
اهواز رستگاران متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
اهواز شاهد ارشاد متوسطه 1 دخترانه تیزهوشان بسته الف
اهواز شاهد بشارت متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
اهوازشهید ابراهیمیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیب سته تا
اهوازطراوتمتوسطه 1پسرانهدولتیكتاب
اهوازكوثرمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
اهوازكوثرمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
آبادانملك الشعرای بهارمتوسطه 1دخترانههیأت امناییكتاب
بندر امام خمینیاسماءمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
بندر امام خمینیامام جعفر صادق (ع) متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
بندر امام خمینیمحدثهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
بندر ماهشهرعلامه جعفریمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهر آذر16متوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهرخوارزمیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهررضوانمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهرشمس تبریزیمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهرشهدای پتروشیمیمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهرشهید تندگویانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهرشهید صیاد شیرازیمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهرشهید فكوریمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهرشهید فهمیدهمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهرفردوسیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته ت تا
بندر ماهشهرمرضیهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهرمكتب الزهرامتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهرمولویمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
بندر ماهشهرنجابتمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
دزفولسمامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
گتوندپیشگامان اندیشهمتوسطه 1پسرانهدولتیبسته الف
گتوندخلیج فارسمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
گتوندشهید احمدی روشنمتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیبسته الف
گتوندمهد دانشمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیبسته الف
فهرست دبستانهای زنجان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
ابهر شاهد دبستان دخترانه شاهد آزمون
زنجان امید فردای انقلاب دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
زنجان سینا دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
زنجان گنج دانش دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
فهرست دبیرستانهای زنجان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
زنجانسمامتوسطه 1پسرانهغیر دولتیكتاب
زنجانسمامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
زنجانعلامه امینیمتوسطه 2پسرانههیأت امناییآزمون
فهرست دبستانهای سمنان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
دامغان تزكیه دبستان پسرانه غیر دولتی كتاب
فهرست دبیرستانهای سمنان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
سمنانهدفمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
شاهرودفروغ دانشمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
فهرست دبستانهای سیستان و بلوچستان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
زابل منصور دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
زابل هامون دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
زابل یگانه دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
زاهدان آبان13 دبستان دخترانه هیأت امنایی بسته الف
زاهدان اندیشه دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
زاهدان اندیشه 1 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
زاهدان اندیشه 2 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
زاهدان بحرالعلوم دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
زاهدان بشری دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
زاهدان صبا دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
زاهدان مهرگان دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
فهرست دبیرستانهای سیستان و بلوچستان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
شیروانجانباز علیرضا معصومیمتوسطه 1پسرانههیأت امناییبسته الف
زابلمنصورمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
زابلمنصورمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
زاهداناندیشهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
زاهدانبشریمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
زاهدانبشریمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته تتا
زاهدانتیزهوشانمتوسطه 1دخترانهتیزهوشانآزمون
زاهدانحضرت معصومه (س) متوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
زاهدانراه هدایتمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
زاهدانراه هدایتمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تتا
زاهدانسید علی میربدمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
زاهدانشهید بهشتی 2متوسطه 1پسرانهتیزهوشانآزمون
زاهدانصادقیهمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
زاهدانعلی بن ابیطالب (ع) متوسطه 1پسرانهنمونه دولتیبسته الف
زاهدانقدس رستگارانمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
سراوانمعلممتوسطه 1پسرانهنمونه دولتی
فهرست دبستانهای فارس
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
استهبان معراج دبستان پسرانه شاهد بسته تتا
استهبان یار مهربان دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
استهبان یاس دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
جهرم فرشتگان دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
جهرم كوثر دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
شیراز شهدای كوی آزادگان دبستان پسرانه دولتی آزمون
شیراز شهریور17 دبستان دخترانه دولتی كتاب
شیراز دی9 دبستان پسرانه دولتی كتاب
شیراز انتظار دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
شیراز آزادگان دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
شیراز تربیت نوین دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
شیراز حضرت مهدی (عج) دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
شیراز حضرت مهدی (عج) دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
شیراز دانا و توانا 1 دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
شیراز دكتر جلیل عماد دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
شیرازدكتر حسابیدبستانپسرانهدولتیكتاب
شیرازدكتر هشترودیدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
شیرازدهخدادبستانپسرانههیأت امناییآزمون
شیرازسمادبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
شیرازسمادبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
شیرازشهید رجایی 2دبستانپسرانهدولتیآزمون
شیرازصبح امیددبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
شیرازعلویدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
شیرازعلویدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
شیرازفرشتگاندبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
شیرازگلستاندبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
شیرازگلستانهدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
شیرازمهر آئیندبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
شیرازنخبگاندبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
شیرازنور مبیندبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
شیرازنیا كوثری 1دبستاندخترانهدولتیآزمون
شیرازنیا كوثری 2دبستاندخترانهدولتیآزمون
شیرازوحدتدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
شیرازهدفدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
شیرازهوشمند شكرانهدبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
كازرونشهید رستم ابراهیمیدبستاندخترانهدولتیكتاب
مرودشتسمادبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
مرودشتسمادبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
فهرست دبیرستانهای فارس
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اقلید سما متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
اقلید سما متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
اقلید سما متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
اقلید سما متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
شیراز الزهرا متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی آزمون
شیراز امام حسین (ع) متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
شیراز برگزیدگان متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
شیراز پیام متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
شیراز توحید (خسرو آصف) متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی بسته الف
شیراز خرد متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
شیراز ستایش متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
شیراز سرآمد متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
شیراز سما متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
شیراز سما متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
شیراز علامه حلی متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
شیراز علوی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
شیراز علوی متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
كازرون فرزانگان متوسطه 2 دخترانه تیزهوشان كتاب
لارستان سما متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
فهرست دبستانهای قزوین
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
البرزارغواندبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
آبیكگلهای دانشدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
قزوینحكمتدبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
قزوینمرآت دانشدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
فهرست دبیرستانهای قزوین
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
البرز بهارستان متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
قزوین امام مبین متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی كتاب
قزوین حدیث كسا 2 متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
قزوین سیده نساءالعالمین متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
قزوین فردا متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
قزوین نوروزیان متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی آزمون
فهرست دبستانهای قم
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
قمثقفیدبستانپسرانهدولتیآزمون
قممائدهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
قمامام حسن مجتبی (ع) دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
قمامیدهای آیندهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
قماندیشهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
قمآفتابدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
قمآل البیتدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
قمآینده سازاندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
قمبهاراندبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
قمپروین اعتصامیدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
قمتدبیردبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
قمتربیت حسینیدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
قمحائری تهرانیدبستانپسرانههیأت امناییآزمون
قمحضرت زهرا (س) دبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
قمحكیمدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
قمخاتم الانبیاءدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
قمخوش رفتاردبستاندخترانهدولتیكتاب
قمدكتر پرویز شهریاریدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
قمدكتر حسابیدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
قمسودهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
قمشهید مطهریدبستانپسرانهدولتیكتاب
قمشهیدین صبوریدبستانپسرانهدولتیبسته الف
قمعطیهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
قم غزال دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
قم فروغ اندیشه دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
قم گنجینه دانش دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
قم گوهرصدف دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
قم متین دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
قم متین دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
قم مصباح الهدی دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
قم مفتح 1 دبستان پسرانه دولتی كتاب
قم مكتب القرآن دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
قم مهدیه دبستان پسرانه دولتی كتاب
قم نیكان دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
قم هدایت دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
قم هدایت دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
قم هدف دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
قم یاس دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
قم یاسین دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
فهرست دبیرستانهای قم
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
قم اسوه متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
قم اسوه متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
قم آل البیت متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
قم آل البیت متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
قم آینده سازان متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
قم بحرالعلوم متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
قم بحرالعلوم متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
قم بهاءالدینی متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی آزمون
قم بهجت متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
قم پروفسور سمیعی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
قم توحید متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
قم توحید متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
قم جواد الائمه (ع) متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
قم جوادالائمه (ع) متوسطه 2 پسرانه شاهد بسته الف
قم حضرت رقیه (س) متوسطه 1 دخترانه شاهد آزمون
قم حیات متوسطه 1 دخترانه دولتی كتاب
قم خوارزمی متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
قم دكتر حسابی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
قم دكتر حسابی متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
قم رازی متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
قم رازی متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
قم رضویان متوسطه 1 دخترانه شاهد آزمون
قم سوده متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تا
قمشهید قدوسیمتوسطه 1پسرانهتیزهوشانآزمون
قمشهید قدوسیمتوسطه 2پسرانهتیزهوشانآزمون
قمصالحاتمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
قمعلامه حلیمتوسطه 1پسرانههیأت امناییآزمون
قمعلی ابن ابیطالب (ع) متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
قمعلی بن ابیطالب (ع) متوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
قمفروغ اندیشهمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
قممعرفتمتوسطه 1پسرانهشاهدكتاب
قممهدیهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیكتاب
قممهرمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
قمنجمیهمتوسطه 2دخترانهشاهدآزمون
قموصالمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیب سته الف
قمهدایتمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تا
قمهدایتمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تا
قمهدایتمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تا
قمهدایتمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
ناحیه 3فاطمیهمتوسطه 1دخترانهدولتیكتاب
فهرست دبستانهای كردستان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
بانه اندیشه نو دبستان پسرانه هیأت امنایی آزمون
بانه بنت الهدی صدر دبستان دخترانه هیأت امنایی آزمون
بانه سید جمال الدین اسدآبادی دبستان پسرانه هیأت امنایی آزمون
بانه سینا دبستان پسرانه هیأت امنایی آزمون
بانه شهید بهشتی دبستان دخترانه هیأت امنایی آزمون
بانه شهید ظاهر بهاری دبستان دخترانه شاهد آزمون
بانه شهید محمدرضا فتح آبادی دبستان پسرانه شاهد آزمون
بانه فرهنگ دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
مریوان حاج احمد بهنام جو دبستان پسرانه دولتی بسته الف
مریوان شاهد دبستان پسرانه شاهد آزمون
مریوان شاهد دبستان دخترانه شاهد آزمون
مریوان شهیده حنیفه رستمی دبستان دخترانه شاهد بسته الف
فهرست دبیرستانهای كردستان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
بانهشهدای قادر خانزادهمتوسطه 1دخترانهشاهدآزمون
بانهشهید قاسم نصراللهیمتوسطه 2پسرانهشاهدآزمون
بانهشهید مجید لطفیمتوسطه 1پسرانهشاهدآزمون
بانهشهید ملا محمود محمدیمتوسطه 2دخترانهشاهدآزمون
سنندجمولویمتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیآزمون
مریوانرادمانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
مریواننشاطمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
فهرست دبستانهای كرمان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
جیرفت تربیت دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
جیرفت دانش پژوهان دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
جیرفت دانش پژوهان دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
جیرفت صاحب الزمان (عج) دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
رفسنجان امام رضا (ع) دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
رفسنجان درخشان دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
رفسنجان علوی دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
رفسنجان علوی دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
رفسنجان علوی 3 دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
رفسنجان علوی 3 دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
رفسنجان هادوی دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
سیرجان الزهرا دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
سیرجان امام حسن مجتبی (ع) دبستان پسرانه دولتی بسته الف
سیرجان ایثار دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
سیرجان بحرالعلوم دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
سیرجان رقیه خاتون دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
سیرجان سادات دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
سیرجان سما دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
سیرجان شاهد شماره 2 دبستان پسرانه شاهد بسته الف
سیرجان فجر دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
سیرجان مرحوم ستارى اسداهللا دبستان پسرانه دولتی كتاب
سیرجان مهرورزان دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
شهربابكمیعاددبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
شهربابكایماندبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
شهربابكبرادران شهید برفه ایدبستاندخترانهشاهدبسته الف
شهربابكپویندگاندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
شهربابكشهدای خاتون آباددبستاندخترانهدولتیبسته الف
شهربابكفرهنگدبستانپسرانهشاهدبسته الف
شهربابكمعلمدبستانپسرانهدولتیبسته الف
شهربابكمیثاقدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
كرمانالبرزدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
كرمانبوعلیدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
كرمانثارالهدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
كرمانثارالهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
كرماندانشوراندبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
كرمانریحانهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
كرمانسمادبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
كرمانسمادبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
كرمانشریفدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
كرمانموعوددبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
كرمانهمایون صنعتیدبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
كرمانهوشمند رازیدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
فهرست دبیرستانهای كرمان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اناربافقی (آیت اهللا خامنه ای) متوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
انارشهید دستغیبمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیبسته الف
جیرفتامیركبیرمتوسطه 2پسرانهدولتیكتاب
جیرفتدانش پژوهانمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
جیرفتدانش پژوهانمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
جیرفتسمامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
جیرفتصدریهمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
رفسنجانعلویمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
رفسنجانعلویمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
رفسنجانعلویمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
رفسنجانعلویمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
زرندعلامه حلیمتوسطه 1پسرانهتیزهوشانآزمون
سیرجانامیر المومنین (ع) متوسطه 1دخترانهنمونه دولتیآزمون
سیرجانبصیر تمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
سیرجانسمامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
سیرجانشاهدمتوسطه 1دخترانهشاهدبسته الف
سیرجانعشایریمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
شهربابكبرادران شهید خدادادیانمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته الف
شهربابكشهید رجاییمتوسطه 1پسرانهدولتیبسته الف
شهربابكفرزانگانمتوسطه 1دخترانهتیزهوشانبسته الف
شهربابككوثرمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
كرمانریحانهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
كرمانشهید احمدی روشنمتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیآزمون
كرمانشهید مهدویمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
كرمانشهید مهدویمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
كرمانشهید مهدویمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
فهرست دبستانهای كرمانشاه
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
كرمانشاهافغانیاندبستاندخترانهدولتیبسته الف
كرمانشاهبهار انقلابدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
كرمانشاهجوانهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
كرمانشاهسما 2دبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
كرمانشاهشناختی مهرگاندبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
كرمانشاهشهدای باقریدبستانپسرانهشاهدكتاب
كرمانشاهشهدای پروین زاددبستاندخترانهشاهدبسته الف
كرمانشاهشهداى بازی درازدبستانپسرانهشاهدبسته الف
كرمانشاهفرشتگاندبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
كرمانشاهگل نرگسدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
فهرست دبیرستانهای كرمانشاه
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اسلام آباد سما متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
اسلام آباد سما متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی ب سته تا
سرپل ذهاب الزهرا متوسطه 1 دخترانه دولتی كتاب
سرپل ذهاب النساء متوسطه 1 دخترانه دولتی كتاب
سرپل ذهاب حضرت آیت اهللا خامنه ای متوسطه 2 پسرانه دولتی كتاب
سرپل ذهاب عثرت متوسطه 1 دخترانه دولتی كتاب
كرمانشاه بهاران متوسطه 1 دخترانه دولتی بسته الف
كر مانشاه جوادالائمه (ع) متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی كتاب
كرمانشاه سراج متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته تا
كرمانشاه سما متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
كرمانشاه شریف متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
كرمانشاه شهید بهشتی متوسطه 2 پسرانه تیزهوشان آزمون
كرمانشاه شهید علی صیاد شیرزادی متوسطه 1 پسرانه دولتی بسته تا
كرمانشاه ظفر متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
كرمانشاه فرزانگان متوسطه 2 دخترانه تیزهوشان آزمون
كرمانشاه ملاصدرا متوسطه 2 دخترانه دولتی آزمون
كرمانشاه نمونه بعثت متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتی ب سته الف
كرمانشاه وابسته به دانشگاه رازی متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
كرمانشاه وابسته به دانشگاه رازی متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
كرمانشاه هدف متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
كرمانشاه هوشمند متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
كرمانشاه یاران امام متوسطه 1 دخترانه شاهد آزمون
یاسوج پویا متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
یاسوج پویا متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
یاسوج شایستگان متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
یاسوج فرهنگیان عترت متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی كتاب
فهرست دبستانهای كهكیلویه بویراحمد
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
یاسوجپویادبستانپسرانهغیر دولتیبسته تا
یاسوجپویادبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
یاسوجشایستگاندبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
فهرست دبیرستانهای كهكیلویه بویراحمد
الیگودرزشهید توكلیمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیآزمون
بروجردسمامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
بروجردسمامتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
خرم آبادسمامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
خرم آبادسمامتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
خرم آبادكوثرمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
دورودحضرت زینب (س) متوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته الف
دورودشاهدمتوسطه 2دخترانهشاهدآزمون
فهرست دبستانهای گلستان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
علی آباد كتولمبتكراندبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
علی آباد كتولموقوفه مهدیهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
گرگانالزهرادبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
گرگانامیندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
گرگانساعیدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
گنبدكاووسبصیردبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
فهرست دبیرستانهای گلستان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
بندرگز اندیشه متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
بندرگز خرد متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
علی آباد كتول موقوفه مهدیه متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تا
علی آباد كتول موقوفه مهدیه متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته تا
گرگان ایثار متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
گرگان خوارزمی متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
گرگان سرای اندیشه متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
گرگان فارابی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
مینودشت نیكان متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی بسته الف
فهرست دبستانهای گیلان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
آستاراافروزدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
آستاراعظمتدبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
آستاراعظمتدبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
تالشاقبالدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
تالشعصمتدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
تالشنام آوراندبستانمختلطغیر دولتیبسته الف
چابكسرفاطمه صادق زادهدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
رحیم آبادهدفدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
رشتادبستاندبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
رشتام ابیهادبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
رشت پیام دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
رشت پیشگامان ایران دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
رشت تربیت دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
رشت خردمند دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
رشت دیبا دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
رشت شكوه دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
رشت فرهنگ و دانش دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
رودسر ادیب دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
رودسر خیام دبستان پسرانه غیر دولتی كتاب
رودسر درخشان دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
رودسر راه نور دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
رودسر صبا دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
رودسر صبا دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
رودسر فضیلت دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
صومعه سرا شكوفا دبستان مختلط غیر دولتی كتاب
صومعه سرا شمس دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
صومعه سرا معرفت دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
صومعه سرا نخبگان دبستان مختلط غیر دولتی بسته تا
كلاچای پویش كلاچای دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
كلاچای رودكی دبستان پسرانه غیر دولتی كتاب
كلاچای سوگند دبستان دخترانه غیر دولتی كتاب
كلاچای شریعت دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
كلاچای الله دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
كوچصفهان دنیای گلها دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
كوچصفهان كاوش دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
لاهیجان ارشاد دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
لاهیجان آفرین 1 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
لاهیجان پیشرفت دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
لاهیجان تربیت دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
لاهیجان حامی دبستان پسرانه غیر دولتی كتاب
لاهیجان سما دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
لنگرود امیر كبیر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
لنگرود ایرانمهر دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
لنگرود توحید دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
لنگرود سما دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
فهرست دبیرستانهای گیلان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
آستارا عظمت متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی كتاب
آستارا عظمت متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
بندرانزلی دانشوران متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
بندرانزلی شایستگان متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی كتاب
تالش نام آوران متوسطه 1 مختلط غیر دولتی بسته الف
چابكسر مرآت متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
رشت پرفسور رضا متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
رشت تربیت اسلامی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
رشت شكوه متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
رشت مهر متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی كتاب
رشت هدایت متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تا
رشتهدفمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
رشتهدفمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
رضوانشهرمدرسان برترمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
رودسرفرزانگان شهدای آزادیمتوسطه 1دخترانهتیزهوشانآزمون
رودسرفرزانگان شهدای آزادیمتوسطه 2دخترانهتیزهوشانآزمون
فومناندیشه سازانمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیكتاب
كلاچایستایشمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیكتاب
لاهیجانارشادمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
لاهیجانآفرینشمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
لاهیجانسمامتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
لاهیجانسمامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تا
لاهیجانسمامتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
لاهیجانسمامتوسطه 2دخترانهغیر دولتیبسته الف
لاهیجانمهیارمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
لنگرودایرانمهرمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
لنگرودرضوانهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
لنگرودشهید نور محمدیمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیبسته الف
لنگرودعلویمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
لنگرودمیثاقمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
منجیلمحدثهمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
فهرست دبستانهای لرستان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
بروجرد سما دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
بروجرد شاهد دبستان دخترانه شاهد كتاب
خرم آباد الهام دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
خرم آباد پویا دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
خرم آباد خلاقیت دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
خرم آباد سما دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
خرم آباد سما دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
خرم آباد فروزان حیدری 1 دبستان پسرانه هیأت امنایی كتاب
خرم آباد كوثر دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
خرم آباد نوید دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
ناحیه 2 كوثر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
نورآباد شهید كیانوش دبستان پسرانه دولتی كتاب
فهرست دبیرستانهای لرستان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
لاشترفارابیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
الیگودرزپروین اعتصامیمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیآزمون
فهرست دبستانهای مازندران
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
آمل آفرینش دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
آمل آفرینش دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
آمل آل یاسین دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
آملپیشتازان كامپیوتر ایراندبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
آملشكوه دانشدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
آملفروغ دانشدبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
آملفروغ دانشدبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
آملنیایشدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
بابلاشراقدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
بابلاشراقدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
بابلاندیشهدبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
بابلپویندگاندبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
بابلشهدای هریكندهدبستانمختلطدولتیبسته تتا
بابلمه چهرگاندبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
بابلمهر پردیسدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
بابلمهرگاندبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
بابلسرفرهنگدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
بابلسرمعرفتدبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
بابلسرمعرفتدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
بابلسرنوبهاراندبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
بابلسرهدایتدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
بهشهرنوبهاراندبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
بهشهرآرامشدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
بهشهرتربیتدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
بهشهرشایستگاندبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
تنكابنامید فردادبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
تنكابنسروش 1دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
تنكابنسروش 2دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
تنكابنسروش (سلمانشهر) دبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
تنكابنشاهددبستاندخترانهشاهدآزمون
تنكابنشهید بهمن آقابراریدبستانمختلطغیر دولتیآزمون
تنكابنشهید شریف نیادبستاندخترانهدولتیآزمون
تنكابنشهید شعبانیدبستانپسرانهدولتیكتاب
تنكابنشهید ولی محمدیدبستانمختلطدولتیآزمون
تنكابنگلهادبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
جویبارنخبگاندبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
رامسردكتر حسابیدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
رامسرمهرگاندبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
رویاناندیشمنددبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
ساریاردیبهشتدبستاندخترانهغیر دولتیبسته تا
ساریاسوه 1دبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
ساریاسوه 2دبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
ساریاندیشه 2دبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
ساریدهخدادبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
ساریدهخدا 2دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
ساریرشددبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
ساریفرصت سبزدبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
سارینو بهاراندبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
فریدون كنارحافظدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
فریدون كنارریحانه النبیدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
قائم شهرسمادبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
گلوگاهشایستگاندبستاندخترانهغیر دولتیكتاب
محمود آبادارشاد3دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
محمود آبادشجره الزهرادبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
محمود آبادارشاد 2دبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
محمود آباد ارشاد1 دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
نكا دانش دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تا
نكا دانش دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
نكا معراج 1 دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
نكا معراج 2 دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
نور ثناء دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
نور نیكان دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
نوشهر راه نو دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
نوشهر راهیان دانش دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
نوشهر ولیعصر دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
فهرست دبیرستانهای مازندران
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
آملابوعلی سینامتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تتا
آملآفرینشمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
آملدارالفنونمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
آملدارالفنونمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
بابلاشراقمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
بابلالغدیرمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
بابلپرتو دانشمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
بابلپیامبر اعظممتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیآزمون
بابلولایت هریكندهمتوسطه 1پسرانهدولتیبسته تا
بابلسرمعرفتمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
بابلسرمعرفتمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
بابلسرمعرفتمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
بهشهرآفرینشمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
بهشهرعترتمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
تنكابنزینب كبریمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیآزمون
تنكابنسروش 1متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
تنكابنعترتمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
تنكابنفروغ دانشمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
رامسر حاج محمدعلی حدادی مقدم متوسطه 1 دخترانه دولتی آزمون
رامسر فاطمیه متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی آزمون
رویان شهید ابراهیمی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
ساری اندیشمند متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
ساری بزرگمهر متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
ساری پیام متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
ساری عترت متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
ساری علامه طباطبایی متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی كتاب
ساری فرهنگ صبا متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته تا
ساری هدی متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
فریدون كنار خوارزمی متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی كتاب
قائم شهر آیین نور متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
قائم شهر بهشت آئین متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
قائم شهر خوارزمی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
قائم شهر خوارزمی متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
قائم شهر فرشتگان متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی آزمون
محمود آباد ارشاد متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
محمود آباد فاطیما متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
نكا امین متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
نكا پیام دانش متوسطه 2 دخترانه غیر دولتی بسته الف
نكا معراج 1 متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
نور دانش پژوهان نور متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
نور دانش پژوهان نور متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
نور شهید احمدی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
نور شهید احمدی متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی آزمون
نوشهر پیام دانش متوسطه 2 پسرانه غیر دولتی بسته الف
فهرست دبستانهای مركزی
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اراك امید فردا دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
اراك بهاران دبستان دخترانه دولتی بسته الف
اراك تدبیر دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
اراك ثنا دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
اراك دانشور دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
اراك كمیل دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
اراك نرجس دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
خمین اسری دبستان دخترانه غیر دولتی آزمون
خمین ثقلین دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
ساوه ایمان دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
ساوه شهید پیران دبستان پسرانه شاهد آزمون
ساوه شهید صفری دبستان دخترانه شاهد آزمون
ساوه شهید علی پیرو نظر دبستان پسرانه شاهد آزمون
ساوه شهید كاظمی دبستان دخترانه شاهد آزمون
ساوه علوی دبستان پسرانه غیر دولتی آزمون
فهرست دبیرستانهای مركزی
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اراك دهخدا متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
ساوه اختر متوسطه 1 دخترانه نمونه دولتی آزمون
ساوه ادیب متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
ساوه استعدادهای درخ شان متوسطه 1 پسرانه تیزهوشان كتاب
ساوه الغدیر متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
ساوه المهدی متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
ساوه شهید یعقوب زاده متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی آزمون
ساوه علوی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی كتاب
ساوه غدیر متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی آزمون
ساوه نور متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
فهرست دبستانهای هرمزگان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
بستك حافظ دبستان دخترانه دولتی بسته تتا
بستك هوشمند پیشگامان دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
بستك هوشمند پیشگامان دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
بندرعباس اندیشه دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
بندرعباس اندیشه دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
بندرعباس ایرانیان دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
بندرعباس پدیده دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
بندرعباس پرسشگران خلاق دبستان دخترانه غیر دولتی بسته الف
بندرعباس تدبیر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
بندرعباس شهرك الفبا دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
بندرعباس شهیده فاطمه نیك دبستان دخترانه شاهد بسته الف
بندرعباس نورالهدی دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تا
بندرعباس نوید آینده دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
رودان بحرالعلوم دبستان پسرانه غیر دولتی بسته الف
قشم علم و آفتاب دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
كیش الغدیر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
كیش الغدیر دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
فهرست دبیرستانهای هرمزگان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
بشاگرد فاطمه الزهرا (س) متوسطه 1 دخترانه دولتی كتاب
بندرعباس بهمن12 متوسطه 1 پسرانه هیأت امنایی بسته الف
بندرعباس جامعه الصادق (ع) متوسطه 1 پسرانه نمونه دولتی آزمون
بندرعباس جامعه الصادق (ع) متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتی آزمون
بندرعباس رازی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
بندرعباس سوره متوسطه 1 دخترانه هیأت امنایی آزمون
بندرعباس شاهد متوسطه 1 دخترانه شاهد آزمون
بندرعباس علوم پزشكی متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تتا
بندرعباس علوم پزشكی متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته تتا
بندرعباس كوشا متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته تا
بندرعباس مبناء متوسطه 1 پسرانه غیر دولتی بسته الف
بندرعباس موسسه مهر آئین متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی آزمون
بندرعباس نور متوسطه 1 دخترانه غیر دولتی بسته الف
بندرعباسنور الهدیمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیآزمون
بندرعباسنیایشمتوسطه 1دخترانهدولتیكتاب
بندرعباسهمتمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
بندرلنگهرسالتمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تا
بندرلنگهرسالتمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تا
بندرلنگهرضویمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
بندرلنگهرضویمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
بندعباسفرزانگانمتوسطه 1دخترانهتیزهوشانبسته تا
قشمحضرت خدیجه (س) متوسطه 1دخترانهنمونه دولتیبسته تتا
قشمعلم آورانمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
كیشالغدیرمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
كیشالغدیرمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته تتا
كیشالغدیرمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
كیشفاطمیهمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیبسته تا
فهرست دبستانهای همدان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
همدان باور دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
همدان طلوع مهر دبستان دخترانه غیر دولتی بسته تتا
همدان مهر دبستان پسرانه غیر دولتی بسته تتا
فهرست دبیرستانهای همدان
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
همدانابن سینامتوسطه 2پسرانهشاهدآزمون
همدانپروین اعتصامیمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیآزمون
همدانحاجی باباییمتوسطه 2پسرانههیأت امناییكتاب
همدانخرد 1متوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
همداندانشگاه بوعلیمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
همداندانشگاه بوعلیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیكتاب
همدانشهید حجه فروشمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیآزمون
همدانشهید مدنیمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیآزمون
همدانعلمیمتوسطه 2دخترانهغیر دولتیآزمون
همدانمهرمتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته تتا
همدانمهرمتوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته تتا
فهرست دبستانهای یزد
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اردكان فردوسی دبستان پسرانه دولتی آزمون
تفت شهید باهنر دبستان پسرانه دولتی آزمون
خاتم ابن مظاهر دبستان مختلط دولتی بسته الف
خاتماحمد حیدریدبستانمختلطدولتیبسته الف
خاتمارشاددبستاندخترانهدولتیبسته الف
خاتمامام حسن (ع) دبستانمختلطدولتیبسته الف
خاتمبیهقیدبستانپسرانهدولتیبسته الف
خاتمجیحوندبستانپسرانهدولتیبسته الف
خاتمحافظدبستانمختلطدولتیبسته الف
خاتمحضرت زینب (س) دبستاندخترانهدولتیآزمون
خاتمسیزده آباندبستانمختلطدولتیبسته الف
خاتمسیزده رجبدبستانمختلطدولتیبسته الف
خاتمشهید بهشتیدبستانپسرانهدولتیآزمون
خاتمشهید قره چاهیدبستانمختلطدولتیبسته الف
خاتمشهید مباشریدبستانمختلطدولتیبسته الف
خاتمشهید مدنیدبستاندخترانهدولتیبسته الف
خاتمشهید هاشمی نژاددبستاندخترانهدولتیبسته الف
خاتمفاطمیهدبستاندخترانهدولتیبسته الف
خاتمقرآنی آیت اهللا غفاریدبستاندخترانهدولتیآزمون
خاتملقمان حكیمدبستانمختلطدولتیبسته الف
خاتممحمد منتظریدبستانمختلطدولتیبسته الف
خاتممقداددبستانمختلطدولتیبسته الف
خاتممنتظر قائمدبستانپسرانهدولتیبسته الف
خاتمنوابدبستانپسرانهدولتیبسته الف
خاتمولیعصركندردبستانمختلطدولتیبسته الف
صدوقمشكوه اندیشهدبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
صدوقحجابدبستاندخترانهدولتیآزمون
صدوقرضویدبستانپسرانهدولتیآزمون
صدوقسمیهدبستاندخترانهدولتیآزمون
صدوقشهید احمدیدبستانپسرانهدولتیآزمون
صدوقشهید چمراندبستانپسرانهدولتیآزمون
صدوقشهید داعیدبستانپسرانهدولتیآزمون
صدوقشهید دیالهدبستاندخترانهدولتیآزمون
صدوقشهید رجاییدبستانپسرانهدولتیآزمون
صدوقشهید رفیعیدبستانپسرانهدولتیآزمون
صدوقشهید رهاویدبستاندخترانهدولتیآزمون
صدوقشهید مختاریدبستانپسرانهدولتیآزمون
صدوقشهید مددیدبستانپسرانهدولتیبسته تتا
صدوقعلوی نسبدبستانپسرانهغیر دولتیآزمون
صدوقمعصومیهدبستاندخترانهدولتیآزمون
صدوقمهدیهدبستاندخترانهدولتیآزمون
صدوقنجمهدبستاندخترانهدولتیآزمون
صدوقنرجسدبستاندخترانهدولتیآزمون
صدوقهمتدبستاندخترانهدولتیآزمون
میبدیاسیندبستانپسرانهغیر دولتیبسته تتا
یزداختر نویندبستانپسرانهغیر دولتیكتاب
یزدپروین اعتصامیدبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
یزددكتر مفتحدبستاندخترانهدولتیآزمون
یزدریاحیندبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
یزدسرای دانش نودبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
یزدسمادبستانپسرانهغیر دولتیبسته الف
یزدسمادبستاندخترانهغیر دولتیبسته الف
یزدقرانی حضرت مهدیدبستانپسرانهدولتیآزمون
یزدمینودبستاندخترانهغیر دولتیبسته تتا
یزدیادگاردبستاندخترانهغیر دولتیآزمون
فهرست دبیرستانهای یزد
شهرستاننام مركزمقطعجنسیتنوعخدمت دریافتی
اردكانخادم زادهمتوسطه 2دخترانهدولتیكتاب
اردكانفرزانگان شاكرمتوسطه 2دخترانهتیزهوشانكتاب
بافقامام سجاد (ع) متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
بافقاندیشهمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیآزمون
بافقصدرامتوسطه 1پسرانهدولتیآزمون
بافقفردوسیمتوسطه 1دخترانهنمونه دولتیآزمون
تفتامام جع فر صادق (ع) متوسطه 1پسرانههیأت امناییآزمون
تفتشمساییمتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیآزمون
تفتكوكبیهمتوسطه 2دخترانهنمونه دولتیآزمون
تفتملاصدرامتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیآزمون
میبدشهید رحیمی فرمتوسطه 2پسرانهتیزهوشانآزمون
یزدایرانشهرمتوسطه 2پسرانههیأت امناییبسته الف
یزدجوادالائمه (ع) 2متوسطه 1پسرانهغیر دولتیآزمون
یزدحضرت جواد الائمه (ع) متوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون
یزدحضرت قائم (عج) متوسطه 2پسرانهغیر دولتیبسته الف
یزددرخشنده صرافمتوسطه 2پسرانهنمونه دولتیبسته الف
یزدسمامتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
یزدسمامتوسطه 1دخترانهغیر دولتیبسته الف
یزدشهید مرشدمتوسطه 1پسرانهنمونه دولتیآزمون
یزدشیخدادمتوسطه 1دخترانهدولتیآزمون
یزدكوثرمتوسطه 1دخترانههیأت امناییآزمون
یزدكیخسروىمتوسطه 2پسرانهدولتیبسته الف
یزدمشاهیر اعظممتوسطه 1پسرانهغیر دولتیبسته الف
یزدیادگارمتوسطه 1دخترانهغیر دولتیآزمون